SFS 2007:877 Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

070877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner
till hemvärnsmän;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att i 19 § förordningen (1997:147) om förmåner

till hemvärnsmän orden ”Överklagandenämnden för totalförsvaret” ska by-
tas ut mot ”Statens överklagandenämnd”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:877

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007