SFS 2007:880 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

070880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11, 12 och 17 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar

2

ska ha följande lydelse.

11 §

3

En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Regeringen får be-

stämma att en avdelning skall vara förlagd till någon annan ort än den där
domstolen har sitt säte. Chef för en avdelning är presidenten eller en lagman.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa mål

finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av filmer och videogram och lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation. Bestämmelser om särskild sammansättning
vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300) finns i 13 a §.

12 §

4

Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lag-

farna ledamöter får ej sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är kam-

marrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra
lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i rätten. Kam-
marrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av överklagande av beslut som ej innebär att målet av-

göres,

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt vid

annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta prö-

vats i sak.

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål, får

nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhet vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1990:886) om granskning och kon-
troll av filmer och videogram och lagen (2003:389) om elektronisk kommu-

1

Prop. 2006/07:119, bet. 2007/08:TU2, rskr. 2007/08:8.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1998:1801.

4

Senaste lydelse 1998:373.

SFS 2007:880

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:880

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

nikation. Bestämmelser om domförhet vid behandling av kommunalbesvärs-
mål finns i 13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför

med två ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behand-
ling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av över-
klagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om pröv-
ningstillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande
på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två
ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten dom-

för med en lagfaren domare.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör förbe-
hållas lagfarna ledamöter, av en annan tjänsteman i kammarrätten som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta medde-
las av regeringen.

17 §

5

Länsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, om

inte annat följer av 17 a eller 18 §. Om en av nämndemännen får förhinder
sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren do-
mare och två nämndemän.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller svå-

righetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer
av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om
någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har
påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering och av vissa

mål om elektronisk kommunikation finns, förutom i 18 §, bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) respektive lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fast-

ställa hur många nämndemän som skall finnas i varje län för tjänstgöring i
länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter
samråd med dem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:392.