SFS 2007:881 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

070881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels

att nuvarande 7 kap. 10 a § skall betecknas 10 b §,

dels

att 8 kap. 19 och 21 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 7 kap. 10 a och

13 a §§ och 8 kap. 23�28 §§, samt närmast före 7 kap. 13 a § och 8 kap. 23,
25 och 28 §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 kap.

10 a §

Tillsynsmyndigheten får förelägga en part att tillhandahålla myn-

digheten de uppgifter och handlingar som behövs för att pröva en tvist enligt
10 § och som avser

1. allmänna skyldigheter som gäller enligt denna lag,
2. villkor som meddelats med stöd av lagen, eller
3. särskilda skyldigheter som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap.

13 eller 14 §.

Föreläggandet får förenas med vite. Vid prövning av en ansökan om utdö-

mande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

Skadestånd

13 a §

Om ett företag som enligt 8 kap. 7 § skall anses ha ett betydande in-

flytande på en viss marknad uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd
som strider mot en skyldighet som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller
5 kap. 13 eller 14 § eller som följer av 5 kap. 12 §, skall företaget ersätta den
skada som därigenom uppkommer. Detsamma gäller den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet underlåter att vidta en åtgärd som är nödvändig för att
efterkomma en sådan skyldighet.

Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från

det att skadan uppkom.

1

Prop. 2006/07:119, bet. 2007/08:TU2, rskr. 2007/08:8.

SFS 2007:881

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:881

8 kap.

19 §

En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Kammarrättens avgörande i ett mål enligt denna lag får inte överklagas.

21 §

2

Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 §, ett beslut om föreläg-

gande enligt 7 kap. 10 a § och ett beslut om att inte ta upp en tvist för avgö-
rande enligt 7 kap. 10 b § första stycket får inte överklagas.

Handläggning i domstol

23 §

Mål i länsrätt och kammarrätt som avser överprövning av följande be-

slut skall handläggas skyndsamt:

1. beslut om särskilda skyldigheter med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap. 13

eller 14 §,

2. beslut i ett tillsynsärende enligt 7 kap. 5 §, om tillsynen avsett efterlev-

naden av ett beslut som anges i 1,

3. beslut vid prövning av en tvist enligt 7 kap. 10 §, om tvisten grundar sig

på ett beslut som avses i 1, och

4. beslut om identifiering av företag med betydande inflytande på en

marknad enligt 6 §.

24 §

I mål som avses i 23 § får en part i länsrätten åberopa en ny omstän-

dighet eller ett nytt bevis efter det att fyra månader gått från det att tiden för
överklagande gått ut, endast om parten gör sannolikt att parten inte kunnat
åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller annars haft giltig ursäkt
att inte göra det.

I mål som avses i 23 § får en ny omständighet eller ett nytt bevis åberopas

först i kammarrätten endast om det finns synnerliga skäl.

Domstolarnas sammansättning

25 §

Vid prövningen av mål som avses i 23 § skall länsrätten bestå av två

lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de ekonomiska
experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå
domför.

Första stycket första meningen gäller inte om något annat följer av 18 §

lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

26 §

När kammarrätten prövar mål som avses i 23 § skall kammarrätten

bestå av tre lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de
ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är
rätten ändå domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i sådana fall som

anges i 12 § andra stycket 1�3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-
domstolar samt vid prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

2

Senaste lydelse 2006:26.

background image

3

SFS 2007:881

I övrigt gäller, även i mål som avses i första stycket, 12 § femte�sjunde

styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i fråga om
kammarrättens sammansättning. Vid behandlingen av frågor om prövnings-
tillstånd och frågor som behandlas samtidigt därmed skall dock även en eko-
nomisk expert ingå i rätten, om inte målet är av enkel beskaffenhet.

27 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, förord-

nar för viss tid dem som skall tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 25
och 26 §§. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett
mål en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att gälla,
skall förordnandet ändå anses fortsätta att gälla i det pågående målet.

Den som skall tjänstgöra som ekonomisk expert skall vara svensk med-

borgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Inhibition

28 §

När en domstol enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) tar

ställning till om ett beslut som fattats med stöd av denna lag tills vidare inte
skall gälla skall domstolen särskilt beakta det som i 1 kap. 1 § anges om la-
gens syfte.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För skada som orsakats före ikraftträdandet gäller inte de nya bestäm-

melserna i 7 kap. 13 a §.

3. För avgöranden som kammarrätten träffat före ikraftträdandet gäller

8 kap. 19 § i sin äldre lydelse.

4. För överklagade avgöranden som träffats före ikraftträdandet gäller inte

de nya bestämmelserna i 8 kap. 23 och 24 §§.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007