SFS 2007:882 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

070882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 a §

1

Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst

3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon,
ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning
den 1 december�31 mars när vinterväglag råder.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation

eller liknande ändamål,

b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan

enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning,

2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år

eller äldre,

3. om fordonet är registrerat i utlandet, eller
4. vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
Vägverket får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i andra

stycket får brukas trots bestämmelserna i första stycket om det kan ske utan
att trafiksäkerheten sätts i fara.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:943.

SFS 2007:882

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007