SFS 2007:883 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

070883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2007:222) om statsbidrag

för fortbildning av lärare ska ha följande lydelse.

15 §

Det som sägs i denna förordning gäller, förutom 9 §, även i de fall en

lärare som avses i 3 § 1 och 2 deltar i högskoleutbildning på grundnivå eller
avancerad nivå enligt högskolelagen (1992:1434). I stället för vad som anges
om utbildningens omfattning i 2 § andra stycket 1 och 2 förordningen
(2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare gäller i dessa
fall att utbildningen ska omfatta

1. minst 10 och högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i för-

skoleklassen eller i årskurs 1�6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan,
specialskolan eller sameskolan, och

2. minst 20 och högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i års-

kurs 7�9 i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller
vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för in-
vandrare.

Det som sägs i första stycket gäller även lärare som undervisar i en fri-

stående skola eller annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de an-
givna skolformerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:883

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007