SFS 2007:884 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

070884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:223) om uppdrags-

utbildning för fortbildning av lärare ska ha följande lydelse.

2 §

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildningen ska omfatta
1. högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskoleklassen,

årskurs 1�6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller
sameskolan, och

2. högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7�9 i

grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan, gymnasiesko-
lan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning
för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare.

Det som sägs i andra stycket gäller även för lärare som undervisar i fri-

stående skolor eller annan enskild verksamhet som motsvarar någon av de
angivna skolformerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:884

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007