SFS 2007:886 Förordning om ändring i kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

070886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1971:1206) om viss
uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1�3 §§ kungörelsen (1971:1206) om viss upp-

giftsskyldighet rörande byggnadsarbete ska ha följande lydelse.

1 §

Den som bedriver eller avser att bedriva byggnadsarbete är skyldig att

efter uppmaning lämna Arbetsförmedlingen de uppgifter om arbetet som be-
hövs för tillämpning av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

2 §

Senast inom fyra dagar efter påbörjande av byggnadsarbete, för vilket

fordras byggnadstillstånd, ska den som bedriver arbetet anmäla detta till Ar-
betsförmedlingen i det län där byggnadsplatsen är belägen. I fråga om bygg-
nadsarbete, som någon bedriver för egen räkning, gäller dock anmälnings-
skyldighet endast om den som bedriver arbetet anlitar en arbetstagare som är
stadigvarande anställd hos honom eller henne för byggnadsarbete. Arbets-
förmedlingen får medge även andra undantag från anmälningsskyldigheten.

3 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:886

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007