SFS 2007:887 Förordning om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

070887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:1005) om
skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i
totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1982:1005) om skyl-

dighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i total-
försvarsplaneringen ska ha följande lydelse.

1 §

1

Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen

(1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer � förutom Krisbered-
skapsmyndigheten � följande totalförsvarsmyndigheter, nämligen Försvars-
makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Styrelsen för psyko-
logiskt försvar, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Post- och telestyrelsen,
Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Finansinspektio-
nen, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium,
Tullverket, Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Verket för
näringslivsutveckling, Statens energimyndighet och länsstyrelserna.

2 §

2

Om en annan totalförsvarsmyndighet än Krisberedskapsmyndigheten

eller Arbetsförmedlingen avser att ta upp frågor av mera övergripande natur,
ska myndigheten först samråda med Krisberedskapsmyndigheten, när det
gäller verksamhets- och produktionsplanering, och med Arbetsförmed-
lingen, när det särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och anställningsvillkor.
Krisberedskapsmyndigheten och Arbetsförmedlingen får därvid förordna att
frågan ska tas upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets
försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.

Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Krisberedskapsmyndigheten

avser att inhämta upplysningar eller påkalla medverkan som kan vara käns-
lig från konkurrenssynpunkt eller av andra liknande skäl, ska myndigheten
först samråda med Krisberedskapsmyndigheten. Krisberedskapsmyndighe-

1

Senaste lydelse 2004:1013.

2

Senaste lydelse 2002:476.

SFS 2007:887

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:887

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

ten får därvid förordna att frågan ska tas upp genom Krisberedskapsmyndig-
hetens försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)