SFS 2007:888 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

070888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 8 och 23 §§ förordningen (1997:836) om ar-

betslöshetskassor ska ha följande lydelse.

8 §

1

Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i

omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla
inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som ska
göras på utbetalad ersättning.

23 §

2

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter för verkställigheten av

93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och 8 § denna förordning som
rör utbetalning av statsbidrag. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får
meddela de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om
arbetslöshetskassor och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:1109.

2

Senaste lydelse 2003:1109.

SFS 2007:888

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007