SFS 2007:889 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

070889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1195) om det
offentliga skolväsendet under krig och vid
krigsfara m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 11 och 12 §§ förordningen (1991:1195) om det

offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. ska ha följande ly-
delse.

11 §

1 Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola,

komvux, särvux eller sfi, behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan
utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länssty-
relsen efter framställning av Arbetsförmedlingen bestämma att gymnasie-
skolan, komvux, särvux eller sfi ska läggas ned och att resurserna i stället
ska ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade utbild-
ningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som avses i
8 §.

Beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av skolhuvudman-

nen enligt 10 §.

Föreskrifterna i första stycket första meningen ska tillämpas också på ett

landstings gymnasieskola, komvux och särvux, såvitt gäller resurser för ut-
bildning på andra områden än vårdområdet.

12 §

2 En kommuns och ett landstings planläggning enligt 6 § lagen

(1964:63) om kommunal beredskap ska i fråga om den skolverksamhet som
avses i denna förordning ske efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsför-
medlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:972.

2 Senaste lydelse 1993:755.

SFS 2007:889

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007