SFS 2007:890 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

070890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1 ordet ⬝Arbetsmarknadsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Arbetsför-

medlingen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av bilagan 2006:98.

SFS 2007:890

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007