SFS 2007:891 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

070891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-

ning för flyktingmottagande m.m.

1 ska ha följande lydelse.

11 §

2 Rätt till schablonersättning enligt 12–13 §§ har kommuner som ge-

nomför ett program för utlänningens introduktion i samhället i enlighet med
en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlänningen.
Om utlänningen är i arbetsför ålder ska samråd ske med Arbetsförmed-
lingen.

Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla

svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt skollagen (1985:100), praktik
i den utsträckning som är möjlig, orientering om svenska samhällsförhållan-
den och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun
och andra liknande förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:734.

2 Senaste lydelse 1998:1747.

SFS 2007:891

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007