SFS 2007:892 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

070892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (1998:996) om sysselsätt-

ningsbidrag

1 ska ha följande lydelse.

29 §

2 Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett

sysselsättningsbidrag. Uppföljningsmyndigheten ska utöva tillsyn över att
detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna
villkor. Myndigheten ska också svara för uppföljningen av ärendet.

För sysselsättningsbidrag som har beviljats av regeringen är Verket för

näringslivsutveckling uppföljningsmyndighet.

Verket får, efter samråd med självstyrelseorganet i Västra Götalands län,

antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från själv-
styrelseorganet eller lämna över detta ansvar till självstyrelseorganet.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten

samråda med Arbetsförmedlingen och Kronofogdemyndigheten, om inte
tidsskäl eller frågans art talar emot detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:740.

2 Senaste lydelse 2006:785.

SFS 2007:892

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007