SFS 2007:893 Förordning om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

070893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:869) om
utbetalning av statliga tjänstepensions- och
grupplivförmåner;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2002:869) om utbetalning av

statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner ska ha följande lydelse.

7 § Arbetsförmedlingen ska, för gruppliversättningar till personer som av-
ses i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa ar-
betsmarknadspolitiska program, betala till Statens pensionsverk vad som
motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första
stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:893

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007