SFS 2007:894 Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

070894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att i bilagorna

1

och 2 till förordningen

(1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

1 or-

det ⬝Arbetsmarknadsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Arbetsförmedlingen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
bilaga 1 2004:1127
bilaga 2 2004:1127.

SFS 2007:894

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007