SFS 2007:895 Förordning om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

070895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1773) om
ersättning vid särskilda insatser för personer med
tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 6 §§ förordningen (1998:1773) om

ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning ska ha följande lydelse.

2 §

1 Ersättning ska betalas från den allmänna försäkringen

1. vid anställning med lönebidrag med ett belopp som motsvarar lönebi-

draget, och

2. vid anställning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar

kostnaden för lön och andra förmåner enligt kollektivavtal samt avgifter som
ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift.

Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan efter särskild framställning.

Ersättning enligt 1 betalas till Arbetsförmedlingen. Ersättning enligt 2 beta-
las till Samhall Aktiebolag.

3 §

2 Försäkringskassan ska underrätta Arbetsförmedlingen om vilka perso-

ner som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning och som
står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.
Underrättelsen ska lämnas när beslut om sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning meddelas eller vid den senare tidpunkt då den försäkrade står till förfo-
gande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

5 §

3 Arbetsförmedlingen ska inom sju månader från underrättelse enligt

3 § meddela Försäkringskassan om vidtagna åtgärder och resultatet av dessa.

6 §

4 Arbetsförmedlingen och Samhall Aktiebolag ska genast underrätta

Försäkringskassan om ändringar i förhållanden rörande personer för vilka
ersättning enligt denna förordning betalas, om ändringarna kan inverka på
rätten till ersättningen.

1 Senaste lydelse 2004:906.

2 Senaste lydelse 2004:906.

3 Senaste lydelse 2004:906.

4 Senaste lydelse 2004:906.

SFS 2007:895

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:895

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)