SFS 2007:896 Förordning om ändring i polisdataförordningen (1999:81)

070896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisdataförordningen (1999:81);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att i 17 § polisdataförordningen (1999:81)

1 ordet

⬝Arbetsmarknadsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Arbetsförmedlingen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 17 § 2006:101.

SFS 2007:896

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007