SFS 2007:897 Förordning om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag

070897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:594) om
flyttningsbidrag;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1999:594) om flyttningsbi-

drag ska ha följande lydelse.

19 §

1 Arbetsförmedlingen prövar frågor om flyttningsbidrag. Bestämmel-

ser om hur ärenden ska handläggas m.m. finns i 35, 36 och 39�40 §§ förord-
ningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:641.

SFS 2007:897

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007