SFS 2007:898 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

070898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6, 7, 20 och 21 §§ förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

6 § Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid deltidsarbete läm-
nas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer,
aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar
hans eller hennes önskemål. Kan detta inte åstadkommas, ska den sökande
om möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

7 § För personer som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då de i
övrigt är arbetslösa ska en särskild prövning av rätten till ersättning göras
var sjätte månad. Arbetsförmedlingen ska se till att det finns nödvändigt un-
derlag för arbetslöshetskassans prövning.

Fortsatt ersättning får medges endast en sökande som
1. har fyllt 55 år, eller
2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som motsvarar

den sökandes önskemål, eller

3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort, vare sig ett

arbete med en arbetstid som motsvarar den sökandes önskemål eller en
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

20 §

1 Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller avanmäld som ar-

betssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen,

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, om-

fattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och

4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har ändrats el-

ler återkallats.

21 §

2 En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna

följande uppgifter om den sökande:

1 Senaste lydelse 2007:417.

2 Senaste lydelse 2006:1482.

SFS 2007:898

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:898

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. hans eller hennes antal förbrukade ersättningsdagar,
3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor, och
4. om han eller hon stängts av från ersättning enligt 43 § lagen (1997:238)

om arbetslöshetsförsäkring.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)