SFS 2007:899 Förordning om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

070899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:248) om
kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1974:248) om kriminalvård

i anstalt

1 ska ha följande lydelse.

11 §

2 Kriminalvården ska förbereda villkorlig frigivning. Myndigheten

ska, om det behövs, samråda med Arbetsförmedlingen och de sociala myn-
digheterna och andra myndigheter eller organisationer samt enskilda perso-
ner som kan främja den intagnes anpassning i samhället.

Det ska också gälla för den som genomgår ett fängelsestraff på sådan tid

att villkorlig frigivning inte kan komma i fråga, om det behövs med hänsyn
till den intagnes personliga förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1990:1021.
Senaste lydelse av
förordningens rubrik 1990:1021.

2 Senaste lydelse 2005:991.

SFS 2007:899

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007