SFS 2007:900 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

070900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1977:284) om arbetsskade-

försäkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse.

16 §

1 Underrättelse om skada som omfattas av statligt personskadeskydd

och som visar sig under skyddstiden ska lämnas

1. beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt:

till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl,
2. beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om totalför-

svarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möj-
lighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundut-
bildning:

till den som ansvarar för utredningen,
3. beträffande tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt i annat fall

än under 1:

till Statens räddningsverk eller myndighet som verket bestämmer,
4. beträffande räddningstjänst eller övning med kommunal organisation

för räddningstjänst:

till räddningschefen, räddningsledaren eller länsstyrelsen,
5. beträffande hemvärnstjänstgöring:
till hemvärnskompanichefen,
6. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 § 2–6 deltar i:
till kompanichefen eller motsvarande befäl i fråga om verksamhet i För-

svarsmakten, och i fråga om övrig verksamhet till Arbetsförmedlingen såvitt
avser frivillig försvarsverksamhet och till Statens räddningsverk såvitt avser
medinflytandeverksamhet,

7. beträffande intagning i anstalt, hem som avses i 12 § lagen (1990:52)

med särskilda bestämmelser om vård av unga, hem som avses i 22 § lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:

till föreståndaren.
Kompanichef eller motsvarande befäl inom Försvarsmakten ska omedel-

bart underrätta regementschefen eller motsvarande chef om skada som han
blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kännedom om.

1 Senaste lydelse 2005:821.

SFS 2007:900

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:900

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;