SFS 2007:901 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

070901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1980:631) om ersättning

av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

1

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande ly-

delse.

5 §

2 Under förutsättning att ersättningen inte överstiger 100 000 kronor be-

slutar

1. Arbetsförmedlingen om ersättning för skador orsakade av någon som

avses i 1 § första stycket 1, 2, 4 och 5, och

2. Försäkringskassan om ersättning för skador orsakade av någon som av-

ses i 1 § första stycket 3.

Om myndigheten finner att ersättning bör lämnas med högre belopp eller

om ärendet är av principiell betydelse, ska myndigheten med eget yttrande
och den utredning som behövs lämna över ärendet till regeringen för avgö-
rande.

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överkla-
gas.

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos

myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som be-
slutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2007:819.

SFS 2007:901

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:901

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)