SFS 2007:902 Förordning om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

070902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:660) om lån till
rationaliseringsinvesteringar inom
konfektionsindustrin;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1981:660) om lån till ratio-

naliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin ska ha följande lydelse.

9 §

1 Frågor om rationaliseringslån prövas av statens industriverk. Om sär-

skilda skäl föranleder det ska dock ett låneärende hänskjutas till regeringens
prövning.

Vid beredning av ett ärende om rationaliseringslån ska industriverket i

den utsträckning det bedöms som erforderligt samråda med Arbetsförmed-
lingen, styrelsen för teknisk utveckling och överstyrelsen för ekonomiskt
försvar.

Industriverket ska i fråga om långivningens inriktning fortlöpande sam-

råda med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom
branschen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1983:129.

SFS 2007:902

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007