SFS 2007:903 Förordning om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

070903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:680) om
uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4 och 7 §§ förordningen (1982:680) om upp-

följning av beviljat statligt stöd i vissa fall ska ha följande lydelse.

4 § Utvecklingsfonden ska se till att stödmottagarna fullgör sin rapporte-
ringsskyldighet enligt bestämmelserna för stödet och i övrigt inhämta de
uppgifter av betydelse för uppföljningen som kan lämnas av länsstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten, banker samt näringslivets
och arbetsmarknadens organisationer.

7 §

1 Vid beredning av uppföljningsärenden hos länsstyrelsen ska samråd

ske med Arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten och den regionala ut-
vecklingsfonden i länet, om inte tidsskäl eller frågans beskaffenhet föranle-
der annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1988:426.

SFS 2007:903

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;