SFS 2007:904 Förordning om ändring i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar

070904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:819) om statliga
platsanmälningar;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5, 7 och 8 §§ förordningen (1984:819) om stat-

liga platsanmälningar

1 ska ha följande lydelse.

5 § Arbetsförmedlingen får medge undantag från anmälningsskyldigheten
enligt 2 §, om det finns särskilda skäl för det.

7 § Anmälningar enligt 2 § ska göras i sådan tid att Arbetsförmedlingen
får tillfälle att förmedla sökande.

Anmälningarna görs muntligen eller skriftligen.

8 § När en anställning som omfattas av en anmälan enligt 2 § inte längre är
ledig, ska myndigheten snarast anmäla detta till Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1990:75.

SFS 2007:904

Utkom från trycket
den 27 november 2007

2 SFS 2007:889–934

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007