SFS 2007:905 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den ar-

betsmarknadspolitiska verksamheten

1

dels att 2–4, 13–15, 17 samt 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3, 13, 14, 17 samt 18 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 19 § ska betecknas 2 §,
dels att 1, den nya 2, 5, 6, 9 a, 12, 16, 16 c, 16 d, 20 samt 22 §§ ska ha föl-

jande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om Arbetsförmed-
lingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

2 §

2 Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas i samverkan

med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens parter,
myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer.

5 §

3 Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

– platsförmedling,
– vägledning,
– arbetsmarknadspolitiska program,
– arbetsplatsintroduktion,
– arbetslivsinriktad rehabilitering, och
– verksamhet för unga med funktionshinder.
Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åt-

gärder, arbetstillstånd, arbetslöshetsförsäkringen och byggnadstillstånd
m.m.

6 §

4 Arbetsförmedlingen ska i samråd med den som söker arbete upprätta

en individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och plane-

1 Senaste lydelse av
2 § 2001:1143

14 § 2006:113

2 a § 2001:788

17 § 2006:976.

2 b § 2004:959
2 c § 2004:959
2 d § 2007:455

2 Senaste lydelse av tidigare 19 § 2004:959.

3 Senaste lydelse 2005:1204.

4 Senaste lydelse 2006:1555.

SFS 2007:905

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:905

rade aktiviteter anges. Planen ska upprättas senast inom trettio dagar från det
att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas
tidigare.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om handlingsplanernas när-

mare innehåll och om hur de ska följas upp.

9 a §

5 Arbetsförmedlingen ska samråda med den sammanslutning av ar-

betstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon an-
visas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats
eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbets-
plats.

När det gäller privata arbetsgivare samt offentliga arbetsgivare som bedri-

ver affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen även inhämta information för
att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har
lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärk-
ning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på
arbetsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte gö-
ras.

12 §

6 Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmed-

lingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information un-
derlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har ett funktionshin-
der och har fyllt 16 år men inte 30 år. Arbetsförmedlingen samverkar också
med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom
förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

16 §

7 Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan och Inspek-

tionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller be-
gär ersättning från en arbetslöshetskassa

– avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program

som erbjuds,

– på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställ-

ning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd,

– uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmed-

lingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst ar-
bete,

– frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit

avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på
annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller

– i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersätt-

ning i 9 § 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsförmedlingen ska vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan

om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte besökt

5 Senaste lydelse 2007:418.

6 Senaste lydelse 2005:1204.

7 Senaste lydelse 2007:418.

background image

3

SFS 2007:905

eller kontaktat den offentliga arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt
överenskommelse (avanmälan).

När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig

hos den offentliga arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen samma dag
informera arbetslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När Arbets-
förmedlingen bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket
sista strecksatsen ska den snarast meddela detta till arbetslöshetskassan.

16 c §

8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter samråd med

Arbetsförmedlingen, meddela närmare föreskrifter om hur underrättelse en-
ligt 16 § ska ske och vad den ska innehålla samt hur en återanmälan enligt
16 a § får ske.

16 d §

9 Arbetsförmedlingen ska upplysa den som registreras som inte

längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen om anledningen
till åtgärden och om att uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskas-
san.

20 §

10 Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en ar-

betssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan sär-
skild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta betalt.

22 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2007:418.

9 Senaste lydelse 2007:418.

10 Senaste lydelse 2005:1204.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007