SFS 2007:906 Förordning med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

070906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ansvarar för tillsyn över ar-
betslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens
handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

2 § Utöver de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshets-
kassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska myndigheten

1. granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslös-

hetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning,

3. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknads-
politiska program,

4. till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen har funnit

vid sin granskning, och

5. följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område samt ta de ini-

tiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

SFS 2007:906

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:906

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)