SFS 2007:907 Förordning med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

070907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är
förvaltande myndighet och attesterande myndighet för det nationella struk-
turfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning enligt
vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfon-
der.

Svenska ESF-rådet är också ansvarig myndighet och attesterande myndig-

het enligt vad som anges i rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007
om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedbor-
gare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Soli-
daritet och hantering av migrationsströmmar"

1.

2 § Svenska ESF-rådet ska särskilt

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella strukturfondspro-

grammet för programperioden 2007–2013,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av

det nationella strukturfondsprogrammet samt av Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska social-
fonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999

2 och rådets

förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmel-
ser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden
och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr
1260/1999

3,

3. verka för att genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet

samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
för regional konkurrenskraft och sysselsättning,

4. samråda med berörda myndigheter,
5. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittén för det natio-

nella strukturfondsprogrammet, och

1 EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 12 (Celex 32006R1081).

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

SFS 2007:907

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:907

6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets beslut nr 2007/435/EG om in-

rättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare,
samt upprätta sådant partnerskap som anges i beslutet.

3 § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i för-
ordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

5 § Vid myndigheten finns ett centralt sekretariat.

6 § Vid myndigheten finns en enhet med de uppgifter som den atteste-
rande myndigheten har enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om all-
männa bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europe-
iska socialfonden och Sammanhållningsfonden, samt enligt rådets beslut nr
2007/435/EG om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredje-
landsmedborgare.

Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsom-

råde. I arbetsordningen får myndigheten meddela föreskrifter om att ärenden
som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman på
enheten. Även chefen för enheten får i enskilda fall besluta om en sådan de-
legering.

Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i den

utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

7 § För handläggning på regional nivå av sådana ärenden som avser det
nationella strukturfondsprogrammet för programperioden 2007–2013 ska
det inom myndigheten finnas regionala enheter i Luleå, Östersund, Gävle,
Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)
och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

background image

3

SFS 2007:907

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige ska upphöra att gälla.

2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995–1999 och

2000–2006 samt för att avsluta dessa programperioder tillämpas dock 1–3,
13 och 15 §§ i den upphävda förordningen i bestämmelsernas lydelse före
den 2 april 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007