SFS 2007:908 Förordning med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

070908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge
utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

4 § Hos myndigheten finns en sekreterare.

�rendenas handläggning

5 § �renden om utlåtanden som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess hel-
het. Innan nämnden avger ett utlåtande ska den vid behov bereda arbetsgiva-
ren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig.

6 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda
fall besluta att lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos
nämnden att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden.

7 § �rendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter föredragning.
Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall
besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

SFS 2007:908

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:908

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 § I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångs-
balken om jäv mot domare.

Anställningar och uppdrag

10 § Nämndens ledamöter utses av regeringen enligt bestämmelserna i
10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och
20 § om föredragning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfin-
ningar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)