SFS 2007:908 Förordning med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

070908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LPJDNA+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJDMP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Statens n�mnd f�r <br/>arbetstagares uppfinningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Statens n�mnd f�r arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge<br/>utl�tanden enligt lagen (1949:345) om r�tten till arbetstagares uppfinningar. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten leds av en n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>N�mnden har den sammans�ttning som framg�r av 10 � lagen<br/>(1949:345) om r�tten till arbetstagares uppfinningar. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Hos myndigheten finns en sekreterare.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>�renden om utl�tanden som avses i 1 � avg�rs av n�mnden i dess hel-<br/>het. Innan n�mnden avger ett utl�tande ska den vid behov bereda arbetsgiva-<br/>ren och arbetstagaren tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b>N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i enskilda<br/>fall besluta att l�mna �ver till ordf�randen eller till n�gon som tj�nstg�r hos<br/>n�mnden att avg�ra �renden som inte beh�ver pr�vas av n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 � </b>�rendena avg�rs efter muntlig f�rhandling eller efter f�redragning.<br/>N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i enskilda fall<br/>besluta att �renden som avg�rs enligt 6 � inte beh�ver f�redras. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 � </b>Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en �verl�ggning, till�m-<br/>pas f�reskrifterna i 16 kap. r�tteg�ngsbalken om omr�stning i tvistem�l. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:908</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:908</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>I fr�ga om j�v mot ledamot g�ller best�mmelserna i 4 kap. r�tteg�ngs-<br/>balken om j�v mot domare. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b>N�mndens ledam�ter utses av regeringen enligt best�mmelserna i<br/>10 � lagen (1949:345) om r�tten till arbetstagares uppfinningar. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 � </b>F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� myndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">5 � om delegering, <br/>15 och 16 �� om beslutf�rhet, och<br/>20 � om f�redragning.</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(1988:1140) med instruktion f�r Statens n�mnd f�r arbetstagares uppfin-<br/>ningar ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Statens n�mnd f�r
arbetstagares uppfinningar;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Statens n�mnd f�r arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge
utl�tanden enligt lagen (1949:345) om r�tten till arbetstagares uppfinningar.

Ledning

2 � Myndigheten leds av en n�mnd.

3 � N�mnden har den sammans�ttning som framg�r av 10 � lagen
(1949:345) om r�tten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

4 � Hos myndigheten finns en sekreterare.

�rendenas handl�ggning

5 � �renden om utl�tanden som avses i 1 � avg�rs av n�mnden i dess hel-
het. Innan n�mnden avger ett utl�tande ska den vid behov bereda arbetsgiva-
ren och arbetstagaren tillf�lle att yttra sig.

6 � N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i enskilda
fall besluta att l�mna �ver till ordf�randen eller till n�gon som tj�nstg�r hos
n�mnden att avg�ra �renden som inte beh�ver pr�vas av n�mnden.

7 � �rendena avg�rs efter muntlig f�rhandling eller efter f�redragning.
N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i enskilda fall
besluta att �renden som avg�rs enligt 6 � inte beh�ver f�redras.

8 � Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en �verl�ggning, till�m-
pas f�reskrifterna i 16 kap. r�tteg�ngsbalken om omr�stning i tvistem�l.

SFS 2007:908

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:908

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

9 � I fr�ga om j�v mot ledamot g�ller best�mmelserna i 4 kap. r�tteg�ngs-
balken om j�v mot domare.

Anst�llningar och uppdrag

10 � N�mndens ledam�ter utses av regeringen enligt best�mmelserna i
10 � lagen (1949:345) om r�tten till arbetstagares uppfinningar.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

11 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� myndigheten:

5 � om delegering,
15 och 16 �� om beslutf�rhet, och
20 � om f�redragning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1988:1140) med instruktion f�r Statens n�mnd f�r arbetstagares uppfin-
ningar ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;