SFS 2007:909 Förordning med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

070909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LPJEEA+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:LPJEDP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r N�mnden f�r <br/>styrelserepresentationsfr�gor;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>N�mnden f�r styrelserepresentationsfr�gor pr�var fr�gor om tillst�nd<br/>enligt 9 � andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de<br/>privatanst�llda och om undantag enligt 17 � samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten leds av en n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>N�mnden ska best� av en ordf�rande och �tta andra ledam�ter. Ordf�-<br/>randen, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer<br/>som inte kan anses f�retr�da arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. �vriga<br/>ledam�ter utses efter f�rslag av F�reningen Svenskt N�ringsliv, Sveriges<br/>Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens f�rhand-<br/>lingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och Tj�nstem�nnens cen-<br/>tralorganisation. F�reningen Svenskt N�ringsliv och Sveriges Kommuner<br/>och Landsting f�resl�r tv� ledam�ter och de �vriga vardera en ledamot. F�r<br/>ordf�randen och varje annan ledamot utses i samma ordning en ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Hos n�mnden finns en sekreterare.</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Beslutf�rhet </b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Sekreteraren utses av n�mnden i dess helhet. Andra �renden avg�rs av<br/>n�mnden i dess helhet, om deras beskaffenhet kr�ver det.</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b>Ordf�randen pr�var fr�ga om avvisning eller avskrivning i ett �rende<br/>som avses i 1 �. Ordf�randen avg�r �ven administrativa �renden.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:909</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:909</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i enskilda</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">fall besluta att ordf�randen f�r avg�ra �ven andra �renden, med undantag f�r<br/>avg�rande i sak av �renden som avses i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>I pr�vningen av �renden som avses i 1 � samt av andra �renden �n de<br/>som avses i 5 och 6 �� deltar ordf�randen och fyra andra ledam�ter. Tv� av<br/>dessa ska vara utsedda p� f�rslag av arbetstagarorganisationerna och tv� av<br/>F�reningen Svenskt N�ringsliv. I st�llet f�r den ene av de tv� sistn�mnda le-<br/>dam�terna intr�der </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> n�r �rendet g�ller ett f�retag d�r en kommun eller en landstingskommun</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">har ett best�mmande inflytande, en av de ledam�ter som har utsetts p� f�r-<br/>slag av Sveriges kommuner och landsting, </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> n�r �rendet g�ller ett f�retag som �r anslutet till Arbetsgivaralliansen,</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">den ledamot som har utsetts p� f�rslag av denna organisation, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> n�r �rendet g�ller ett f�retag som �r anslutet till Kooperationens f�r-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">handlingsorganisation, den ledamot som har utsetts p� f�rslag av denna or-<br/>ganisation. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av �rendet f�r dock fattas av</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">ordf�randen samt en ledamot f�r vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsi-<br/>dan.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en �verl�ggning, till�m-<br/>pas f�reskrifterna i 16 kap. r�tteg�ngsbalken om omr�stning i tvistem�l. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Ordf�randen ansvarar f�r beredningen av �rendena. Om det beh�vs,<br/>h�lls muntlig f�rberedelse.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekreteraren f�r utf�rda f�rel�ggande att avhj�lpa brist i en ans�kan samt</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">infordra f�rklaring, upplysning eller yttrande i ett �rende.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Ett �rende avg�rs efter muntlig f�rhandling, om det inte finns s�r-<br/>skilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ska muntlig f�rhandling inte h�llas, avg�rs �rendet efter f�redragning.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">F�redragningen ankommer p� sekreteraren eller en s�rskilt f�rordnad f�re-<br/>dragande. Ordf�randen f�r �verta f�redragningen av ett �rende.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� myndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">5 � om delegering,<br/>14 � om n�mndens sammans�ttning,<br/>15 och 16 �� om beslutf�rhet, samt<br/>20 � om f�redragning.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:909</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 � </b>Av 18 � lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de privatan-<br/>st�llda framg�r att n�mndens beslut i fr�ga som avses i 1 � inte f�r �verkla-<br/>gas.</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">(1976:465) med instruktion f�r N�mnden f�r styrelserepresentationsfr�gor<br/>ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r N�mnden f�r
styrelserepresentationsfr�gor;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � N�mnden f�r styrelserepresentationsfr�gor pr�var fr�gor om tillst�nd
enligt 9 � andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de
privatanst�llda och om undantag enligt 17 � samma lag.

Ledning

2 � Myndigheten leds av en n�mnd.

3 � N�mnden ska best� av en ordf�rande och �tta andra ledam�ter. Ordf�-
randen, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer
som inte kan anses f�retr�da arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. �vriga
ledam�ter utses efter f�rslag av F�reningen Svenskt N�ringsliv, Sveriges
Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens f�rhand-
lingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och Tj�nstem�nnens cen-
tralorganisation. F�reningen Svenskt N�ringsliv och Sveriges Kommuner
och Landsting f�resl�r tv� ledam�ter och de �vriga vardera en ledamot. F�r
ordf�randen och varje annan ledamot utses i samma ordning en ers�ttare.

Organisation

4 � Hos n�mnden finns en sekreterare.

Beslutf�rhet

5 � Sekreteraren utses av n�mnden i dess helhet. Andra �renden avg�rs av
n�mnden i dess helhet, om deras beskaffenhet kr�ver det.

6 � Ordf�randen pr�var fr�ga om avvisning eller avskrivning i ett �rende
som avses i 1 �. Ordf�randen avg�r �ven administrativa �renden.

SFS 2007:909

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:909

N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i enskilda

fall besluta att ordf�randen f�r avg�ra �ven andra �renden, med undantag f�r
avg�rande i sak av �renden som avses i 1 �.

7 � I pr�vningen av �renden som avses i 1 � samt av andra �renden �n de
som avses i 5 och 6 �� deltar ordf�randen och fyra andra ledam�ter. Tv� av
dessa ska vara utsedda p� f�rslag av arbetstagarorganisationerna och tv� av
F�reningen Svenskt N�ringsliv. I st�llet f�r den ene av de tv� sistn�mnda le-
dam�terna intr�der

 n�r �rendet g�ller ett f�retag d�r en kommun eller en landstingskommun

har ett best�mmande inflytande, en av de ledam�ter som har utsetts p� f�r-
slag av Sveriges kommuner och landsting,

 n�r �rendet g�ller ett f�retag som �r anslutet till Arbetsgivaralliansen,

den ledamot som har utsetts p� f�rslag av denna organisation,

 n�r �rendet g�ller ett f�retag som �r anslutet till Kooperationens f�r-

handlingsorganisation, den ledamot som har utsetts p� f�rslag av denna or-
ganisation.

Beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av �rendet f�r dock fattas av

ordf�randen samt en ledamot f�r vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsi-
dan.

8 � Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en �verl�ggning, till�m-
pas f�reskrifterna i 16 kap. r�tteg�ngsbalken om omr�stning i tvistem�l.

�rendenas handl�ggning

9 � Ordf�randen ansvarar f�r beredningen av �rendena. Om det beh�vs,
h�lls muntlig f�rberedelse.

Sekreteraren f�r utf�rda f�rel�ggande att avhj�lpa brist i en ans�kan samt

infordra f�rklaring, upplysning eller yttrande i ett �rende.

10 � Ett �rende avg�rs efter muntlig f�rhandling, om det inte finns s�r-
skilda sk�l.

Ska muntlig f�rhandling inte h�llas, avg�rs �rendet efter f�redragning.

F�redragningen ankommer p� sekreteraren eller en s�rskilt f�rordnad f�re-
dragande. Ordf�randen f�r �verta f�redragningen av ett �rende.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

11 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� myndigheten:

5 � om delegering,
14 � om n�mndens sammans�ttning,
15 och 16 �� om beslutf�rhet, samt
20 � om f�redragning.

background image

3

SFS 2007:909

�verklagande

12 � Av 18 � lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de privatan-
st�llda framg�r att n�mndens beslut i fr�ga som avses i 1 � inte f�r �verkla-
gas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1976:465) med instruktion f�r N�mnden f�r styrelserepresentationsfr�gor
ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;