SFS 2007:909 Förordning med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

070909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd
enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda och om undantag enligt 17 § samma lag.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordfö-
randen, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer
som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. �vriga
ledamöter utses efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges
Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens förhand-
lingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens cen-
tralorganisation. Föreningen Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner
och Landsting föreslår två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För
ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.

Organisation

4 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Beslutförhet

5 § Sekreteraren utses av nämnden i dess helhet. Andra ärenden avgörs av
nämnden i dess helhet, om deras beskaffenhet kräver det.

6 § Ordföranden prövar fråga om avvisning eller avskrivning i ett ärende
som avses i 1 §. Ordföranden avgör även administrativa ärenden.

SFS 2007:909

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:909

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda

fall besluta att ordföranden får avgöra även andra ärenden, med undantag för
avgörande i sak av ärenden som avses i 1 §.

7 § I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de
som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av
dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av
Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda le-
damöterna inträder

� när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en landstingskommun

har ett bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på för-
slag av Sveriges kommuner och landsting,

� när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen,

den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,

� när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens för-

handlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag av denna or-
ganisation.

Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av

ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsi-
dan.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

�rendenas handläggning

9 § Ordföranden ansvarar för beredningen av ärendena. Om det behövs,
hålls muntlig förberedelse.

Sekreteraren får utfärda föreläggande att avhjälpa brist i en ansökan samt

infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ett ärende.

10 § Ett ärende avgörs efter muntlig förhandling, om det inte finns sär-
skilda skäl.

Ska muntlig förhandling inte hållas, avgörs ärendet efter föredragning.

Föredragningen ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad före-
dragande. Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
14 § om nämndens sammansättning,
15 och 16 §§ om beslutförhet, samt
20 § om föredragning.

background image

3

SFS 2007:909

�verklagande

12 § Av 18 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatan-
ställda framgår att nämndens beslut i fråga som avses i 1 § inte får överkla-
gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007