SFS 2007:910 Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

070910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1137) med
instruktion för Arbetsdomstolen;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1137) med instruk-

tion för Arbetsdomstolen

dels att nuvarande 1 § ska betecknas 1 a §,
dels att den nya 1 a, 5 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 §, samt närmast

före 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgifter

1 § Arbetsdomstolen prövar tvister som ska handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

1 a §

1 Arbetsdomstolen ska tillämpa följande bestämmelser i myndighets-

förordningen (2007:515):

3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
6 § om allmänna uppgifter,
8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik,
21 § om myndighetens beslut, och
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.
Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse

Arbetsdomstolen i kollegium eller den administrative chefen i enlighet med
bestämmelserna i 24�29 §§.

Bestämmelsen i 21 § myndighetsförordningen ska tillämpas endast i ad-

ministrativa ärenden.

5 §

2 I mål som är av allmän betydelse för förhållandena på arbetsmarkna-

den ska följande ledamöter delta när Arbetsdomstolen sammanträder med
två ledamöter för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan:

en ledamot som utsetts efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv,
en ledamot som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och Lands-

ting eller Arbetsgivarverket,

en ledamot som utsetts efter förslag av Landsorganisationen i Sverige och

1 Senaste lydelse av tidigare 1 § 1996:428.

2 Senaste lydelse 2001:528.

SFS 2007:910

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:910

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

en ledamot som utsetts efter förslag av Tjänstemännens centralorganisa-

tion eller Sveriges Akademikers Centralorganisation.

25 §

3 Kollegium består av

ordförandena vid Arbetsdomstolen,
en av de ledamöter som avses i 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (1974:371)

om rättegången i arbetstvister samt följande ledamöter av dem som anges i
3 kap. 3 § samma lag:

en som utsetts efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, två som ut-

setts efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting eller Arbetsgivar-
verket, en som utsetts efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en som
utsetts efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en som ut-
setts efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Om domstolen inte bestämmer något annat, inträder ledamöterna i kolle-

gium i den ordning som följer av 3 kap. 4 § andra stycket lagen om rätte-
gången i arbetstvister och 7 § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:528.