SFS 2007:910 Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

070910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LPJEMA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LPJELP+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJELO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1988:1137) med <br/>instruktion f�r Arbetsdomstolen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1988:1137) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Arbetsdomstolen</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att nuvarande 1 � ska betecknas 1 a �,<br/><i>dels</i> att den nya 1 a, 5 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 1 �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 1 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 � </b>Arbetsdomstolen pr�var tvister som ska handl�ggas enligt lagen<br/>(1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvister.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">1<b> </b>Arbetsdomstolen ska till�mpa f�ljande best�mmelser i myndighets-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2007:515):</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">3 och 4 �� om ledningens ansvar,<br/>6 � om allm�nna uppgifter,<br/>8 � om myndighetens arbetsgivarpolitik, <br/>21 � om myndighetens beslut, och<br/>28 � om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse.<br/>Det som i dessa best�mmelser s�gs om myndighetens ledning ska avse</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">Arbetsdomstolen i kollegium eller den administrative chefen i enlighet med<br/>best�mmelserna i 2429 ��.</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelsen i 21 � myndighetsf�rordningen ska till�mpas endast i ad-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ministrativa �renden. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft16">2<b> </b>I m�l som �r av allm�n betydelse f�r f�rh�llandena p� arbetsmarkna-</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">den ska f�ljande ledam�ter delta n�r Arbetsdomstolen sammantr�der med<br/>tv� ledam�ter f�r vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan: </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">en ledamot som utsetts efter f�rslag av F�reningen Svenskt N�ringsliv, <br/>en ledamot som utsetts efter f�rslag av Sveriges Kommuner och Lands-</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ting eller Arbetsgivarverket, </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">en ledamot som utsetts efter f�rslag av Landsorganisationen i Sverige och </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse av tidigare 1 � 1996:428.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2001:528.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:910</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:910</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">en ledamot som utsetts efter f�rslag av Tj�nstem�nnens centralorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tion eller Sveriges Akademikers Centralorganisation.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft22">3<b> </b>Kollegium best�r av </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">ordf�randena vid Arbetsdomstolen, <br/>en av de ledam�ter som avses i 3 kap. 2 � tredje stycket lagen (1974:371)</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">om r�tteg�ngen i arbetstvister samt f�ljande ledam�ter av dem som anges i<br/>3 kap. 3 � samma lag: </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">en som utsetts efter f�rslag av F�reningen Svenskt N�ringsliv, tv� som ut-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">setts efter f�rslag av Sveriges Kommuner och Landsting eller Arbetsgivar-<br/>verket, en som utsetts efter f�rslag av Landsorganisationen i Sverige, en som<br/>utsetts efter f�rslag av Tj�nstem�nnens centralorganisation och en som ut-<br/>setts efter f�rslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om domstolen inte best�mmer n�got annat, intr�der ledam�terna i kolle-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">gium i den ordning som f�ljer av 3 kap. 4 � andra stycket lagen om r�tte-<br/>g�ngen i arbetstvister och 7 � denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2001:528.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1988:1137) med
instruktion f�r Arbetsdomstolen;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1988:1137) med instruk-

tion f�r Arbetsdomstolen

dels att nuvarande 1 � ska betecknas 1 a �,
dels att den nya 1 a, 5 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 1 �, samt n�rmast

f�re 1 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Uppgifter

1 � Arbetsdomstolen pr�var tvister som ska handl�ggas enligt lagen
(1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvister.

1 a �

1 Arbetsdomstolen ska till�mpa f�ljande best�mmelser i myndighets-

f�rordningen (2007:515):

3 och 4 �� om ledningens ansvar,
6 � om allm�nna uppgifter,
8 � om myndighetens arbetsgivarpolitik,
21 � om myndighetens beslut, och
28 � om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse.
Det som i dessa best�mmelser s�gs om myndighetens ledning ska avse

Arbetsdomstolen i kollegium eller den administrative chefen i enlighet med
best�mmelserna i 2429 ��.

Best�mmelsen i 21 � myndighetsf�rordningen ska till�mpas endast i ad-

ministrativa �renden.

5 �

2 I m�l som �r av allm�n betydelse f�r f�rh�llandena p� arbetsmarkna-

den ska f�ljande ledam�ter delta n�r Arbetsdomstolen sammantr�der med
tv� ledam�ter f�r vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan:

en ledamot som utsetts efter f�rslag av F�reningen Svenskt N�ringsliv,
en ledamot som utsetts efter f�rslag av Sveriges Kommuner och Lands-

ting eller Arbetsgivarverket,

en ledamot som utsetts efter f�rslag av Landsorganisationen i Sverige och

1 Senaste lydelse av tidigare 1 � 1996:428.

2 Senaste lydelse 2001:528.

SFS 2007:910

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:910

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

en ledamot som utsetts efter f�rslag av Tj�nstem�nnens centralorganisa-

tion eller Sveriges Akademikers Centralorganisation.

25 �

3 Kollegium best�r av

ordf�randena vid Arbetsdomstolen,
en av de ledam�ter som avses i 3 kap. 2 � tredje stycket lagen (1974:371)

om r�tteg�ngen i arbetstvister samt f�ljande ledam�ter av dem som anges i
3 kap. 3 � samma lag:

en som utsetts efter f�rslag av F�reningen Svenskt N�ringsliv, tv� som ut-

setts efter f�rslag av Sveriges Kommuner och Landsting eller Arbetsgivar-
verket, en som utsetts efter f�rslag av Landsorganisationen i Sverige, en som
utsetts efter f�rslag av Tj�nstem�nnens centralorganisation och en som ut-
setts efter f�rslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Om domstolen inte best�mmer n�got annat, intr�der ledam�terna i kolle-

gium i den ordning som f�ljer av 3 kap. 4 � andra stycket lagen om r�tte-
g�ngen i arbetstvister och 7 � denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:528.

;