SFS 2007:912 Förordning med instruktion för Medlingsinstitutet

070912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Medlingsinstitutet;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Medlingsinstitutet ansvarar för den statliga medlingsverksamheten och
har till uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning.

2 § Utöver de uppgifter som följer av 46–49, 51–53 och 62 a §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska Medlingsinstitutet

1. verka för att det för kollektivavtalsförhandlingar upprättas tidsplaner

som syftar till att nya avtal sluts innan föregående avtalsperiod löper ut,

2. samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för

förhandlingarna samt utifrån de rapporter om samhällsekonomin som Kon-
junkturinstitutet upprättar uppmärksamma lönebildningsproblem,

3. tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden

om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll,

4. inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av betydelse för löne-

bildningen,

5. inhämta, sammanställa och analysera sådana träffade kollektivavtal

som är av intresse för verksamheten samt utvärdera avtalsförhandlingarna
mellan parterna,

6. registrera sådana avtal om förhandlingsordning som avses i 47 b § la-

gen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, efter ansökan av kollek-
tivavtalsparterna,

7.

ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt förordningen

(1976:826) om medling i arbetstvister, och

8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken samt se till att statistikens innehåll och omfattning anpas-
sas efter användarnas behov.

3 § Medlingsinstitutet ska ha god överblick över förhållandena på arbets-
marknaden samt följa utvecklingen i Sverige och i omvärlden, särskilt i Eu-
ropa, när det gäller löner, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstift-
ning.

SFS 2007:912

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:912

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 § Medlingsinstitutet ska analysera löneutvecklingen från ett jämställd-
hetsperspektiv och följa frågan om diskriminering i lönesättningen på andra
grunder än kön.

Medlingsinstitutet ska vidare vid sina överläggningar med arbetsmarkna-

dens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärk-
samheten på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att de
främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Institutet ska i detta arbete samråda med Jämställdhetsombudsman-
nen.

5 § Medlingsinstitutet ska upprätta

1. en månatlig rapport om den månadsvisa lönestatistiken,
2. en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken, och
3. en årlig rapport om löneutveckling, avtalsförhandlingar och arbets-

marknadslagstiftning i Sverige och i omvärlden.

6 § Myndighetschefen ska på riksdagens begäran redogöra för utveck-
lingen inom lönebildningen, hur institutet skött sin uppgift att verka för en
väl fungerande lönebildning samt vilka konflikter som förekommit på ar-
betsmarknaden och vilka konsekvenser dessa har fått.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)