SFS 2007:913 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket

070913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Arbetsmiljöverket;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Arbetsmiljöverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö-
och arbetstidsfrågor, med undantag för frågor som rör fartygsarbete.

2 § Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att

1. ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstidslagstift-

ningen,

2. ha tillsyn över arbetsmiljön enligt tobakslagstiftningen,
3. ha tillsyn över efterlevnaden av miljölagstiftningen i den utsträckning

som anges i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken,

4. meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö- och ar-

betstidslagstiftningen,

5. meddela föreskrifter och allmänna råd i den utsträckning som följer av

förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifie-
rade organismer, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och för-
ordningen (2000:338) om biocidprodukter,

6. avgöra ärenden enligt lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa

arbetstagare med radiologiskt arbete,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken,

8. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador där skillnader i ar-

betsskador mellan kvinnor och män särskilt ska belysas,

9. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna

ger anledning till,

10. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,
11. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa och

främja företagshälsovårdens utveckling, och

12. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmil-

jöområdet.

3 § Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikapp-
frågor inom arbetsmiljöområdet. Verket ska inom ramen för detta ansvar
vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter.

SFS 2007:913

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:913

4 § Arbetsmiljöverket får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva
sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verk-
samhetsområde.

Samråd

5 § Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter samt
med andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs
för verksamheten.

6 § Arbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationer innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar
sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i förvaltningsären-
den av större vikt.

Samverkan

7 § Arbetsmiljöverket ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Ar-
betsförmedlingen och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare an-
vändning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

8 § Arbetsmiljöverket leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju
ledamöter.

Organisation

10 § Generaldirektören ska inrätta partssammansatta samrådsorgan som
stöd för verksamheten.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Arbetsmiljöverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Arbetsmiljöverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

background image

3

SFS 2007:913

Avgifter

15 § Om inte annat är föreskrivet får Arbetsmiljöverket ta ut avgifter för
uppgifter som verket efter beställning lämnar från informationssystemet om
arbetsskador. Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om avgiftens stor-
lek.

�vriga bestämmelser

16 § Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till den som är an-
ställd vid verket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

�verklagande

17 § Arbetsmiljöverkets beslut enligt 16 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007