SFS 2007:913 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket

070913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LPJGAO+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:LPJGAN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Arbetsmilj�verket;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Arbetsmilj�verket �r ansvarig f�rvaltningsmyndighet f�r arbetsmilj�-<br/>och arbetstidsfr�gor, med undantag f�r fr�gor som r�r fartygsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Arbetsmilj�verket har s�rskilt till uppgift att</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ha tillsyn �ver efterlevnaden av arbetsmilj�- och arbetstidslagstift-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. ha tillsyn �ver arbetsmilj�n enligt tobakslagstiftningen, <br/>3. ha tillsyn �ver efterlevnaden av milj�lagstiftningen i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i f�rordningen (1998:900) om tillsyn enligt milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. meddela f�reskrifter och allm�nna r�d med st�d av arbetsmilj�- och ar-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betstidslagstiftningen,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. meddela f�reskrifter och allm�nna r�d i den utstr�ckning som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rordningen (2000:271) om innesluten anv�ndning av genetiskt modifie-<br/>rade organismer, f�rordningen (2006:1010) om v�xtskyddsmedel och f�r-<br/>ordningen (2000:338) om biocidprodukter, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. avg�ra �renden enligt lagen (1963:115) om f�rl�ngd semester f�r vissa</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetstagare med radiologiskt arbete,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den of-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ficiella statistiken, </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. ansvara f�r ett informationssystem om arbetsskador d�r skillnader i ar-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betsskador mellan kvinnor och m�n s�rskilt ska belysas, </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. f�lja utvecklingen p� arbetsmilj�omr�det samt ta de initiativ som denna</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ger anledning till, </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">10. utarbeta och sprida information inom arbetsmilj�omr�det, <br/>11. i samverkan med ber�rda myndigheter och organisationer f�lja och</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�mja f�retagsh�lsov�rdens utveckling, och </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. fr�mja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare p� arbetsmil-</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">j�omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Arbetsmilj�verket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, f�r handikapp-<br/>fr�gor inom arbetsmilj�omr�det. Verket ska inom ramen f�r detta ansvar<br/>vara samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda<br/>parter. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:913</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:913</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 � </b>Arbetsmilj�verket f�r, inom ramen f�r full kostnadst�ckning, bedriva<br/>s�dan tj�nsteexport som �r f�renlig med myndighetens uppgifter och verk-<br/>samhetsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Samr�d</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Arbetsmilj�verket ska samr�da med arbetsmarknadens parter samt<br/>med andra organisationer och myndigheter i den utstr�ckning som beh�vs<br/>f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Arbetsmilj�verket ska samr�da med representativa arbetsgivar- och ar-<br/>betstagarorganisationer innan myndigheten beslutar f�reskrifter som riktar<br/>sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i f�rvaltnings�ren-<br/>den av st�rre vikt. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Arbetsmilj�verket ska s�rskilt samverka med F�rs�kringskassan, Ar-<br/>betsf�rmedlingen och Socialstyrelsen i syfte att uppn� en effektivare an-<br/>v�ndning av tillg�ngliga resurser inom rehabiliteringsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:456px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 � </b>Arbetsmilj�verket leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst sju<br/>ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Generaldirekt�ren ska inr�tta partssammansatta samr�dsorgan som<br/>st�d f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 � </b>Vid myndigheten finns en �verdirekt�r.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 � </b>Vid Arbetsmilj�verket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 � </b>Arbetsmilj�verket ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:913</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>Om inte annat �r f�reskrivet f�r Arbetsmilj�verket ta ut avgifter f�r<br/>uppgifter som verket efter best�llning l�mnar fr�n informationssystemet om<br/>arbetsskador. Arbetsmilj�verket f�r meddela f�reskrifter om avgiftens stor-<br/>lek.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 � </b>Arbetsmilj�verket f�r besluta om sk�lig ers�ttning till den som �r an-<br/>st�lld vid verket f�r sakskada som har uppst�tt i tj�nsten.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 � </b>Arbetsmilj�verkets beslut enligt 16 � f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(2000:1211) med instruktion f�r Arbetsmilj�verket ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Arbetsmilj�verket;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Arbetsmilj�verket �r ansvarig f�rvaltningsmyndighet f�r arbetsmilj�-
och arbetstidsfr�gor, med undantag f�r fr�gor som r�r fartygsarbete.

2 � Arbetsmilj�verket har s�rskilt till uppgift att

1. ha tillsyn �ver efterlevnaden av arbetsmilj�- och arbetstidslagstift-

ningen,

2. ha tillsyn �ver arbetsmilj�n enligt tobakslagstiftningen,
3. ha tillsyn �ver efterlevnaden av milj�lagstiftningen i den utstr�ckning

som anges i f�rordningen (1998:900) om tillsyn enligt milj�balken,

4. meddela f�reskrifter och allm�nna r�d med st�d av arbetsmilj�- och ar-

betstidslagstiftningen,

5. meddela f�reskrifter och allm�nna r�d i den utstr�ckning som f�ljer av

f�rordningen (2000:271) om innesluten anv�ndning av genetiskt modifie-
rade organismer, f�rordningen (2006:1010) om v�xtskyddsmedel och f�r-
ordningen (2000:338) om biocidprodukter,

6. avg�ra �renden enligt lagen (1963:115) om f�rl�ngd semester f�r vissa

arbetstagare med radiologiskt arbete,

7. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken,

8. ansvara f�r ett informationssystem om arbetsskador d�r skillnader i ar-

betsskador mellan kvinnor och m�n s�rskilt ska belysas,

9. f�lja utvecklingen p� arbetsmilj�omr�det samt ta de initiativ som denna

ger anledning till,

10. utarbeta och sprida information inom arbetsmilj�omr�det,
11. i samverkan med ber�rda myndigheter och organisationer f�lja och

fr�mja f�retagsh�lsov�rdens utveckling, och

12. fr�mja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare p� arbetsmil-

j�omr�det.

3 � Arbetsmilj�verket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, f�r handikapp-
fr�gor inom arbetsmilj�omr�det. Verket ska inom ramen f�r detta ansvar
vara samlande, st�djande och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda
parter.

SFS 2007:913

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:913

4 � Arbetsmilj�verket f�r, inom ramen f�r full kostnadst�ckning, bedriva
s�dan tj�nsteexport som �r f�renlig med myndighetens uppgifter och verk-
samhetsomr�de.

Samr�d

5 � Arbetsmilj�verket ska samr�da med arbetsmarknadens parter samt
med andra organisationer och myndigheter i den utstr�ckning som beh�vs
f�r verksamheten.

6 � Arbetsmilj�verket ska samr�da med representativa arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationer innan myndigheten beslutar f�reskrifter som riktar
sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i f�rvaltnings�ren-
den av st�rre vikt.

Samverkan

7 � Arbetsmilj�verket ska s�rskilt samverka med F�rs�kringskassan, Ar-
betsf�rmedlingen och Socialstyrelsen i syfte att uppn� en effektivare an-
v�ndning av tillg�ngliga resurser inom rehabiliteringsomr�det.

Ledning

8 � Arbetsmilj�verket leds av en myndighetschef.

9 � Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst sju
ledam�ter.

Organisation

10 � Generaldirekt�ren ska inr�tta partssammansatta samr�dsorgan som
st�d f�r verksamheten.

Anst�llningar och uppdrag

11 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

12 � Vid myndigheten finns en �verdirekt�r.

Personalansvarsn�mnd

13 � Vid Arbetsmilj�verket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

14 � Arbetsmilj�verket ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101).

background image

3

SFS 2007:913

Avgifter

15 � Om inte annat �r f�reskrivet f�r Arbetsmilj�verket ta ut avgifter f�r
uppgifter som verket efter best�llning l�mnar fr�n informationssystemet om
arbetsskador. Arbetsmilj�verket f�r meddela f�reskrifter om avgiftens stor-
lek.

�vriga best�mmelser

16 � Arbetsmilj�verket f�r besluta om sk�lig ers�ttning till den som �r an-
st�lld vid verket f�r sakskada som har uppst�tt i tj�nsten.

�verklagande

17 � Arbetsmilj�verkets beslut enligt 16 � f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(2000:1211) med instruktion f�r Arbetsmilj�verket ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;