SFS 2007:914 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

070914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1988:244) om grupplivför-

säkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program ska ha föl-
jande lydelse.

10 §

1 Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till svenska arbets-

marknadens förfogande på sätt som krävs för att få dagpenning från erkänd
arbetslöshetskassa. Detta ska styrkas genom intyg från Arbetsförmedlingen
eller arbetslöshetskassa. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får
dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1991:1570.

SFS 2007:914

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007