SFS 2007:915 Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander

070915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:245) om
grupplivförsäkring för doktorander;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1988:245) om grupplivför-

säkring för doktorander ska ha följande lydelse.

10 §

1 Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till den svenska ar-

betsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att få dagpenning från ar-
betslöshetskassa. Detta ska styrkas genom intyg från Arbetsförmedlingen el-
ler arbetslöshetskassa. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock
medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1991:1571.

SFS 2007:915

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;