SFS 2007:916 Förordning om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

070916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd
för anställning på fartyg;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1989:548) om tillstånd

för anställning på fartyg

dels att nuvarande 8 § ska betecknas 8 a §,
dels att 2, 4–6, den nya 8 a och 10 §§ samt rubriken närmast före nuva-

rande 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande ly-

delse.

2 §

1 En utlänning behöver inte ha anställningstillstånd om han eller hon

1. har arbetstillstånd som gäller för anställning inom sjömansyrket,
2. enligt 5 kap. 2 § första stycket 5 eller 3 § utlänningsförordningen

(2006:97) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, eller

3. i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning på

svenskt fartyg,

4. efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän varit med-

lem i minst tolv månader och under en ramtid av tolv månader omedelbart
före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom arbetstagare i minst
fem månader samt är anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen.

Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt första stycket 3 jämställs

väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och tid, under vilken sjömannen
i pågående anställning har semester eller ledighet till följd av sjukdom eller
skada.

4 § Ärenden om anställningstillstånd och befrielse från tillståndsskyldig-
heten enligt 3 § prövas av Arbetsförmedlingen. Sådana ärenden ska prövas
av handläggare med kunskap om sjöarbetsförhållanden (sjöarbetsförmed-
ling).

5 § En ansökan om anställningstillstånd ges in till Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att ärendehanteringen enligt denna för-
ordning samordnas nationellt.

1 Senaste lydelse 2006:117.

SFS 2007:916

Utkom från trycket
den 27 november 2007

3 SFS 2007:889–934

background image

2

SFS 2007:916

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 §

2 Innan ett ärende om anställningstillstånd avgörs ska berörda svenska

organisationer av redare och ombordanställda få tillfälle att yttra sig.

Omprövning m.m.

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos
myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som be-
slutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

8 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överkla-
gas.

10 §

3 Arbetsförmedlingen får, efter samråd med Sjöfartsverket, Migra-

tionsverket, andra myndigheter som berörs samt redarnas och de ombordan-
ställdas organisationer, meddela de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2000:400.