SFS 2007:918 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

070918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 13 § och 12 kap. 2 § förordningen

(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.

13 § Arbetsförmedlingen beslutar och betalar ut ersättning enligt 8 kap.
4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Ansökan om sådan ersättning
ska göras hos Arbetsförmedlingen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla
de skäl som åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarsplik-
tige önskar åberopa ska ges in tillsammans med ansökan.

12 kap.

2 §

1 Andra beslut om förmåner enligt denna förordning än som avser dag-

penning, familjebidrag, grupplivförsäkring eller statlig riskgaranti får över-
klagas hos Statens överklagandenämnd. �verklagandenämndens beslut får
inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:509.

SFS 2007:918

Utkom från trycket
den 27 november 2007

4 SFS 2007:889�934

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007