SFS 2007:919 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

070919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 8, 15, 20, 22, 23, 24 a och 25–27 §§ samt rubri-

ken närmast före 25 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

1 ska ha

följande lydelse.

8 §

2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro

från aktiviteter, om frånvaron beror på

1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren

anmält sjukdomen till Försäkringskassan; bestämmelserna i 3 kap. 7, 8 och
14 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring ska gälla vid denna frånvaro,

2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till

tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10–12 §§ lagen om allmän försäkring,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,
4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller an-

nan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om up-
pehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verk-
samhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni–augusti,

5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklings-

garantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolv-
månadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är be-
redd att ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmed-
ling,

6. vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till er-

sättning enligt 4, 6 och 10 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet
för närståendevård,

7. hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedelsla-
gen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedels-
lagen, eller

8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsförmed-

lingen meddelar.

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2007:814.

SFS 2007:919

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:919

15 §

3 Kostnader för resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader får er-

sättas enligt 16–22 §§ om de överstiger 50 kronor och är nödvändiga för att
någon ska kunna

– ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program,
– ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering som inte är en del av ett arbets-

marknadspolitiskt program, eller

– genomgå utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en anvis-

ning till ett program.

Ersättningen beräknas och betalas ut av Arbetsförmedlingen.

20 §

4 Kostnader för läkarundersökningar, sakkunnigutlåtanden, särskild

utrustning samt utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en an-
visning till ett program eller arbetslivsinriktad rehabilitering får ersättas med
den faktiska kostnaden.

22 §

5 Till en elev med funktionshinder som genomgår utbildning i grund-

skolan från och med år 7 eller gymnasieskolan eller motsvarande och inte
fyllt 20 år och som efter beslut av Arbetsförmedlingen tar del av vägledning,
lämnas ersättning för

– resekostnader enligt 16–18 §§, och
– styrkta kostnader för kost och logi.
Ersättning enligt denna paragraf lämnas dock inte till den som har rätt till

ersättning enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

23 §

6 Den som fått stöd enligt denna förordning utan att vara berättigad till

det ska betala tillbaka det som han eller hon fått för mycket. Vid senare utbe-
talning får ett skäligt belopp dras av. Om det finns särskilda skäl får Försäk-
ringskassan, Centrala studiestödsnämnden eller Arbetsförmedlingen helt el-
ler delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldighet. När
ett sådant beslut om befrielse från återbetalningsskyldighet fattas ska det
anges vad de särskilda skälen består i och den information som ligger till
grund för beslutet dokumenteras.

24 a §

7 Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna följande

uppgifter när någon ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

– namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer för

den som ska få stödet,

– under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,
– omfattningen av programmet,
– vem som anordnar programmet eller en aktivitet,
– i förekommande fall om att den som anvisats till jobbgarantin för ung-

domar har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gym-
nasieskolan eller ett individuellt program med minst tre års studier inom
gymnasieskolan, och

3 Senaste lydelse 2002:1057.

4 Senaste lydelse 2002:1057.

5 Senaste lydelse 2002:1057.

6 Senaste lydelse 2005:608.

7 Senaste lydelse 2007:814.

background image

3

SFS 2007:919

– i förekommande fall lön, andra anställningsförmåner och sådan pen-

sionsförmån som avses i 11 § 6.

Överklaganden m.m.

25 §

8 När Försäkringskassan prövar ett ärende om aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning i första instans tillämpas bestämmelserna om ompröv-
ning, ändring och överklagande av beslut i 20

kap.

10–13

§§ lagen

(1962:381) om allmän försäkring.

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myn-
dighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet
angår. En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in
till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den
dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

Centrala studiestödsnämndens beslut om återbetalning av stöd får inte

överklagas. Bestämmelserna i 9

kap.

2

§ studiestödsförordningen

(1973:418) om omprövning av nämndens beslut tillämpas på beslut om åter-
betalning av stöd.

26 §

9 Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

tillämpas på stöd enligt denna förordning, med undantag för

– stöd som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om

konflikten,

– stöd som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats även om konflik-

ten inte inträffat,

– stöd som blivit aktuellt på annat sätt hos Arbetsförmedlingen före var-

sel, och

– stöd till personer med funktionshinder som av medicinska eller sociala

skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen.

27 §

10 Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning. Om beräkning och utbetalning av stöd
ska skötas av Försäkringskassan meddelas dock föreskrifterna av Försäk-
ringskassan i samråd med Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2007:814.

9 Senaste lydelse 2000:639.

10 Senaste lydelse 2004:957.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;