SFS 2007:920 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

070920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels att nuvarande 22 § ska betecknas 22 a §,
dels att 3, 5 b, 13–15, 20 a, 20 b, 20 d, 21, den nya 22 a och 23 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 §, av följande ly-

delse.

3 §

1 Anställningsstöd lämnas av Arbetsförmedlingen enligt denna förord-

ning i form av särskilt anställningsstöd och anställningsstöd för långtidssjuk-
skrivna.

5 b §

2 När en anställning med särskilt anställningsstöd har upphört får en

ny anvisning till en sådan anställning göras för den som efter anställningens
upphörande deltagit i organiserade jobbsökaraktiviteter hos Arbetsförmed-
lingen under minst tre månader utan att ha fått arbete. En anvisning till en
anställning hos en arbetsgivare, som den enskilde tidigare varit anställd hos
med särskilt anställningsstöd, får dock göras tidigast sex månader efter det
att den tidigare anställningen upphört och under förutsättning att andra insat-
ser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin inte bedöms tillräckliga.

13 § I fråga om branscher, där arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl
inte är sammanhängande till sin natur, får Arbetsförmedlingen föreskriva att
stöd får lämnas endast för anställning som gäller tills vidare eller omfattar en
längre tidsperiod än den normala säsongen.

14 § Arbetsförmedlingen anvisar arbetssökande till anställning med an-
ställningsstöd.

15 §

3 Innan Arbetsförmedlingen anvisar någon till anställning med särskilt

anställningsstöd i form av instegsjobb ska arbetsgivaren till Arbetsförmed-
lingen ha redovisat en plan för hur personen kommer att handledas.

1 Senaste lydelse 2006:1553.

2 Senaste lydelse 2007:420.

3 Senaste lydelse 2007:420.

SFS 2007:920

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:920

20 a §

4 Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utveck-

lingsgarantin och anställningsstöd för långtidssjukskrivna tillgodoförs ar-
betsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för
arbetsgivaren enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för

krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att

underlag enligt 20 b § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället
krediteras den 17.

20 b §

5 Arbetsgivaren ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för be-

räkning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska
lämnas inom sextio dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Lämnas
inte underlaget inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbelop-
pet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från

skyldigheten att lämna underlag inom sextio dagar. Arbetsförmedlingen ska
i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den infor-
mation som ligger till grund för beslutet.

20 d §

6 Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till arbets-

givaren genom bidrag. Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut bidraget.
Det betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmed-
lingen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen månadsvis i

efterskott efter hand som anställningen består. Detta ska ske inom sextio da-
gar efter den arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras inte beloppet inom
denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från

skyldigheten att rekvirera beloppet inom sextio dagar. Arbetsförmedlingen
ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

21 §

7 Arbetsförmedlingen ska se till att lämnade anställningsstöd används

på föreskrivet sätt. Den som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller
den Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna
de uppgifter som behövs för granskningen.

Om någon har fått stöd utan att vara berättigad till det ska det som motta-

garen fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska återbetalas får
dras av från stödbelopp som den återbetalningsskyldige därefter har rätt till.
Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen helt eller delvis befria
den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten. Arbetsförmed-
lingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för beslutet.

4 Senaste lydelse 2007:663.

5 Senaste lydelse 2007:663.

6 Senaste lydelse 2007:663.

7 Senaste lydelse 2005:606.

background image

3

SFS 2007:920

22 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas
hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

22 a §

8 Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte över-

klagas.

23 §

9 Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse av tidigare 22 § 2002:235.

9 Senaste lydelse 2000:629.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007