SFS 2007:921 Förordning om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

070921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:1512) om stat-

liga ålderspensionsavgifter m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1 Statlig ålderspensionsavgift ska betalas av Arbetsförmedlingen, Cen-

trala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden, Försäk-
ringskassan, Försvarsmakten och Statens räddningsverk. Avgiften betalas
preliminärt för varje intjänandeår med belopp som regeringen bestämt.

3 §

2 Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universi-

tet, Konstnärsnämnden, Försvarsmakten och Statens räddningsverk ska till
Försäkringskassan varje månad under intjänandeåret, senast den 12 i måna-
derna januari�juli, september�november och senast den 17 i månaderna au-
gusti och december, inbetala en tolftedel av den preliminära avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:905.

2 Senaste lydelse 2004:905.

SFS 2007:921

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007