SFS 2007:922 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

070922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1785) om
ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 5 §§ förordningen (1998:1785) om er-

sättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
m.m.

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2 Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning
till den som

� deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd läm-
nas, med undantag för stöd till start av näringsverksamhet, eller

� deltar i jobbgarantin för ungdomar utan att aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning lämnas och är under 18 år, eller

� före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för
kartläggning av sökandens yrkeskunskaper.

3 § Ansökan om ersättning ska ges in till Arbetsförmedlingen.

5 §

3 Arbetsförmedlingen får efter samråd med Kammarkollegiet meddela

de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:645.

2 Senaste lydelse 2007:820.

3 Senaste lydelse 2002:248.

SFS 2007:922

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007