SFS 2007:923 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

070923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJKIK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJKIK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LPJKIK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LPJKIK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJKIK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJKIK+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJKIJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om <br/>belastningsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 11 � f�rordningen (1999:1134) om belast-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsregister ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>Uppgifter ur belastningsregistret om brott som f�ranlett n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p�f�ljd �n penningb�ter ska l�mnas ut om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. H�gskolans avskiljanden�mnd, i fr�ga om den som n�mnden vid pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning enligt h�gskolelagen (1992:1434) �verv�ger att avskilja fr�n utbild-<br/>ningen, </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Arbetsf�rmedlingen, f�r utredning i �renden om kallelse till ny tj�nst-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ring av vapenfri tj�nst, i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nings- eller transportpersonal, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslu-</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av utveck-<br/>lingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i<br/>fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdrags-<br/>tagare,</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten <br/>a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">att f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spel �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. Statens r�ddningsverk, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplig-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">hetspr�vning enligt f�rordningen (1988:1145) om brandfarliga och explo-<br/>siva varor �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. en socialn�mnd, i �renden om adoption, v�rdnad om barn, barns bo-</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ende, umg�nge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.<br/>2 � och 6 kap. 610 och 1216 �� socialtj�nstlagen (2001:453) samt �tg�r-<br/>der enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga el-<br/>ler lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall, </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2006:786.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:923</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:923</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. Luftfartsstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">pr�vning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsf�rordningen<br/>(1986:171) �verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. J�rnv�gsstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">pr�vning enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�r-<br/>v�g eller 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge<br/>tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. Statens folkh�lsoinstitut, i andra �renden om tillst�nd enligt alkoholla-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">gen (1994:1738) �n serveringstillst�nd, i fr�ga om den som �rendet g�ller<br/>och styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller firmatecknare f�r denne<br/>samt del�gare i ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som �rendet g�l-<br/>ler, </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. en kommunal myndighet, i �renden om serveringstillst�nd enligt alko-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">hollagen (1994:1738), i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">tillst�nd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)<br/>om f�rs�ljning av teknisk sprit m.m. eller f�rordningen (1968:70) med vissa<br/>best�mmelser om injektionssprutor och kanyler, </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuldsane-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. Brottsoffermyndigheten, f�r utredning i �renden enligt brottsskadela-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">gen (1978:413), samt </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. en �verf�rmyndare eller �verf�rmyndarn�mnd, i �renden om f�rmyn-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">derskap, godmanskap eller f�rvaltarskap, i fr�ga om den som �verf�rmynda-<br/>ren eller n�mnden avser att utse eller avser att f�resl� att r�tten utser till f�r-<br/>myndare, god man eller f�rvaltare. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastningsre-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">gister f�r inte l�mnas till en myndighet som har r�tt att f� uppgifter enligt<br/>denna paragraf. En socialn�mnd har dock r�tt till uppgift om �klagares be-<br/>slut om �talsunderl�telse samt om bes�ksf�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Thomas Ericsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 11 � f�rordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister ska ha f�ljande lydelse.

11 �

1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott som f�ranlett n�gon annan

p�f�ljd �n penningb�ter ska l�mnas ut om det beg�rs av

1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen

(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder,

2. H�gskolans avskiljanden�mnd, i fr�ga om den som n�mnden vid pr�v-

ning enligt h�gskolelagen (1992:1434) �verv�ger att avskilja fr�n utbild-
ningen,

3. Arbetsf�rmedlingen, f�r utredning i �renden om kallelse till ny tj�nst-

g�ring av vapenfri tj�nst, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

4. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslu-

tar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av utveck-
lingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i
fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdrags-
tagare,

6. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten
a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd

att f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller

b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel �verv�ger att ge tillst�nd,

7. Statens r�ddningsverk, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplig-

hetspr�vning enligt f�rordningen (1988:1145) om brandfarliga och explo-
siva varor �verv�ger att ge tillst�nd,

8. en socialn�mnd, i �renden om adoption, v�rdnad om barn, barns bo-

ende, umg�nge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 � och 6 kap. 610 och 1216 �� socialtj�nstlagen (2001:453) samt �tg�r-
der enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga el-
ler lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,

1 Senaste lydelse 2006:786.

SFS 2007:923

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:923

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

9. Luftfartsstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsf�rordningen
(1986:171) �verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd,

10. J�rnv�gsstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�r-
v�g eller 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge
tillst�nd,

11. Statens folkh�lsoinstitut, i andra �renden om tillst�nd enligt alkoholla-

gen (1994:1738) �n serveringstillst�nd, i fr�ga om den som �rendet g�ller
och styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller firmatecknare f�r denne
samt del�gare i ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som �rendet g�l-
ler,

12. en kommunal myndighet, i �renden om serveringstillst�nd enligt alko-

hollagen (1994:1738), i fr�ga om den som �rendet g�ller,

13. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge

tillst�nd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)
om f�rs�ljning av teknisk sprit m.m. eller f�rordningen (1968:70) med vissa
best�mmelser om injektionssprutor och kanyler,

14. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller,

15. Brottsoffermyndigheten, f�r utredning i �renden enligt brottsskadela-

gen (1978:413), samt

16. en �verf�rmyndare eller �verf�rmyndarn�mnd, i �renden om f�rmyn-

derskap, godmanskap eller f�rvaltarskap, i fr�ga om den som �verf�rmynda-
ren eller n�mnden avser att utse eller avser att f�resl� att r�tten utser till f�r-
myndare, god man eller f�rvaltare.

S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastningsre-

gister f�r inte l�mnas till en myndighet som har r�tt att f� uppgifter enligt
denna paragraf. En socialn�mnd har dock r�tt till uppgift om �klagares be-
slut om �talsunderl�telse samt om bes�ksf�rbud.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

;