SFS 2007:923 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

070923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

11 §

1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan

påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslu-

tar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utveck-
lingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i
fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdrags-
tagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

7. Statens räddningsverk, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explo-
siva varor överväger att ge tillstånd,

8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns bo-

ende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6�10 och 12�16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgär-
der enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga el-
ler lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

1 Senaste lydelse 2006:786.

SFS 2007:923

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:923

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9. Luftfartsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen
(1986:171) överväger att ge certifikat eller tillstånd,

10. Järnvägsstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spår-
väg eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge
tillstånd,

11. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkoholla-

gen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäl-
ler,

12. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (1994:1738), i fråga om den som ärendet gäller,

13. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)
om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,

14. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,

15. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadela-

gen (1978:413), samt

16. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmyn-

derskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmynda-
ren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till för-
myndare, god man eller förvaltare.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastningsre-

gister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares be-
slut om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)