SFS 2007:924 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

070924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-
måga

dels att nuvarande 43 § ska betecknas 43 a §,
dels att 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 26 a, 26 b, 29–32, 34–36, 37–42, den

nya 43 a och 44 §§ samt rubriken närmast före 43 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 43 §, av följande ly-

delse.

1 §

1 Denna förordning innehåller bestämmelser om Arbetsförmedlingens

arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga och som har eller kan förväntas få svårigheter
att få eller behålla ett reguljärt arbete.

3 §

2 I avtal mellan Arbetsförmedlingen och Samhall Aktiebolag regleras

särskilda åtaganden och villkor för statens bidrag till Samhall Aktiebolag
och för Samhalls verksamhet.

6 §

3 En anvisning till programmet innebär att den som anvisas erbjuds att

ta del av programmet.

Frågor om anvisningar och om stöd enligt denna förordning prövas av Ar-

betsförmedlingen.

8 §

4 Arbetsförmedlingen får anvisa någon en anställning med lönebidrag,

skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning om

– arbetet är lämpligt utformat efter den sökandes behov och kan bidra till

att den anställde utvecklas och förbättrar sin arbetsförmåga,

– arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller de krav som ställs enligt

arbetsmiljölagen (1977:1160), och

1 Senaste lydelse 2005:1203.

2 Senaste lydelse 2007:419.

3 Senaste lydelse 2007:419.

4 Senaste lydelse 2005:1203.

SFS 2007:924

Utkom från trycket
den 27 november 2007

5 SFS 2007:889–934

background image

2

SFS 2007:924

– lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller är lik-

värdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

9 §

5 Stöd och andra insatser enligt denna förordning får lämnas till eller

omfatta personer

– med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och
– som uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning anges under

de enskilda insatserna.

Arbetsförmedlingen bedömer vilka stöd och insatser som är lämpliga i

varje enskilt fall.

14 §

6 Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas med högst 50 000

kronor vardera till

– den som har funktionshindret, och
– den arbetsgivare eller annan som anordnar eller ansvarar för verksamhe-

ten.

Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga

skäl kan stöd lämnas med högre belopp. Om Arbetsförmedlingen finner att
det finns synnerliga skäl för att lämna stöd med ett högre belopp än 50 000
kronor ska den ange vad de synnerliga skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

15 §

7 Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen ska betalas tillbaka om hjälp-

medlet inte används för avsett ändamål.

Om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen befria stödmottaga-

ren helt eller delvis från återbetalningsskyldigheten eller bestämma att hjälp-
medlet ska överlämnas till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den infor-
mation som ligger till grund för beslutet.

20 §

8 Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS) innebär

att Arbetsförmedlingen utser en särskild stödperson åt en person med funk-
tionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som behöver extra stöd
och träning i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik
som föregår en anställning.

Sådana särskilda stödpersoner kallas SIUS-konsulenter och är anställda

hos Arbetsförmedlingen.

24 §

9 Den som tagit emot särskilt stöd vid start av näringsverksamhet ska

betala tillbaka stödet om näringsverksamheten läggs ned eller säljs inom tre
år efter det att stödet lämnades. Om det finns särskilda skäl kan Arbetsför-
medlingen befria stödmottagaren helt eller delvis från återbetalningsskyldig-
heten. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen be-
står i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

5 Senaste lydelse 2007:419.

6 Senaste lydelse 2005:1203.

7 Senaste lydelse 2005:607.

8 Senaste lydelse 2005:1203.

9 Senaste lydelse 2005:607.

background image

3

SFS 2007:924

26 a §

10 Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i samråd

med Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder som med-
för nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en annan anställning med löne-
bidrag.

Lönebidrag lämnas i detta fall för den tid som återstår av den period för

vilken lönebidrag beviljats.

26 b §

11 Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i samråd

med Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder som med-
för nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en anställning som inte finan-
sierats med lönebidrag. Som förutsättning för lönebidrag i detta fall gäller att

– den som anställs är långtidssjukskriven från sin anställning, och
– arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men arbetstaga-

ren ändå bedöms inte kunna återgå till anställningen.

29 §

12 Om lönebidrag till en allmännyttig organisation lämnas med mer än

80 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden lämnas även ersättning
för merkostnader med 70 kronor per dag och person (anordnarbidrag).

Arbetsförmedlingen meddelar föreskrifter om vad som avses med en all-

männyttig organisation utifrån reglerna om beskattning av ideella föreningar
i inkomstskattelagen (1999:1229).

30 §

13 Lönebidrag lämnas under längst fyra år.

Stödet får förlängas utöver det fjärde anställningsåret endast om det efter

en särskild prövning bedöms motiverat med hänsyn till arbetstagarens ar-
betsförmåga. En sådan förlängning ska omprövas regelbundet. Om Arbets-
förmedlingen beslutar om förlängning av lönebidrag utöver det fjärde an-
ställningsåret ska den skriftligen motivera beslutet och dokumentera den in-
formation som ligger till grund för beslutet.

När Arbetsförmedlingen tar ställning till en förlängning av lönebidrag ut-

över det fjärde anställningsåret ska den särskilt pröva bidragets storlek.

31 § Arbetsförmedlingen ska verka för att arbetstagaren övergår till en an-
ställning utan lönebidrag. För att underlätta en sådan övergång ska en indivi-
duell handlingsplan upprättas när den enskilde anvisas anställningen.

32 §

14 Skyddat arbete innebär arbete för personer med funktionshinder

vars arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få annat arbete och vars be-
hov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd framgår att den som anvi-

sats skyddat arbete undantas från den lagens tillämpning.

Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har skyddat arbete övergår

till en annan anställning.

10 Senaste lydelse 2005:1203.

11 Senaste lydelse 2005:1203.

12 Senaste lydelse 2005:1203.

13 Senaste lydelse 2005:607.

14 Senaste lydelse 2005:1203.

background image

4

SFS 2007:924

34 §

15 Skyddat arbete hos Samhall kommer till stånd när Samhall AB efter

anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder
vars arbetsförmåga är så nedsatt att han eller hon inte kan få annat arbete och
vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Den som är anställd i skyddat arbete hos Samhall får inte samtidigt anvi-

sas någon annan insats enligt denna förordning.

35 §

16 Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kommer till stånd när

en offentlig arbetsgivare efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer
en person med funktionshinder som

– har ett socialmedicinskt funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-

måga,

– är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade, eller

– på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kon-

takt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid.

Anvisningen får inte göras om arbetet bedrivs inom konkurrensutsatt

verksamhet eller sektor.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag

enligt 27 och 28 §§.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare får kombineras endast med

stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen och särskilda insatser för syn- och hör-
selskadade enligt 16 § första strecksatsen.

36 §

17 En utvecklingsanställning är anpassat arbete hos en offentlig eller

privat arbetsgivare under längst tolv månader, som Arbetsförmedlingen an-
visar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för
att hans eller hennes arbetsförmåga ska utvecklas. Anställningen kan för-
längas längst tolv månader om det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen
ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag

enligt 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för särskilda
kostnader med högst 109 kronor per dag och person (anordnarbidrag). Sådan
ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för sina sär-
skilda kostnader genom annat statligt stöd.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde eller

särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

37 §

18 En trygghetsanställning är en anställning hos en annan arbetsgivare

än en arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen, som Arbetsförmedlingen
anvisar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag

enligt 26 a, 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för sär-
skilda kostnader med högst 109 kronor per dag och person (anordnarbidrag).

15 Senaste lydelse 2005:1203.

16 Senaste lydelse 2005:1203.

17 Senaste lydelse 2006:1205.

18 Senaste lydelse 2006:1205.

background image

5

SFS 2007:924

Sådan ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för
sina särskilda kostnader genom annat statligt stöd.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde.

37 a §

19 Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har en trygghets-

anställning övergår till en annan anställning. Arbetsförmedlingen ska också
åtminstone vart fjärde år pröva att storleken av lämnade stöd inte överstiger
den nivå som behövs för att kompensera arbetstagarens nedsättning i arbets-
förmågan eller arbetsgivarens särskilda kostnader.

38 §

20 Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut stöd enligt denna för-

ordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Ar-
betsförmedlingen bestämmer. Belopp som understiger femtio kronor sam-
manlagt betalas inte ut.

När det gäller stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare finns

särskilda bestämmelser i 39 a och 39 b §§.

39 §

21 Arbetsgivaren rekvirerar lönebidrag från Arbetsförmedlingen må-

nadsvis i efterskott efter hand som anställningen består. Arbetsgivaren förlo-
rar rätten till stöd om inte stödet rekvirerats inom 60 dagar från arbetsmåna-
dens slut. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undan-
tag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de sär-
skilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund
för beslutet.

39 a §

22 Stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare tillgodoförs

arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats
för arbetsgivaren enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för

krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter den

månad underlag enligt 39 b § inkommit, med undantag för januari då stödet i
stället krediteras den 17.

39 b §

23 Arbetsgivaren ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för be-

räkning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska
lämnas inom 60 dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Om underla-
get inte lämnas inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbelop-
pet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från

skyldigheten att lämna underlag inom 60 dagar. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den infor-
mation som ligger till grund för beslutet.

19 Senaste lydelse 2005:1203.

20 Senaste lydelse 2003:496.

21 Senaste lydelse 2005:607.

22 Senaste lydelse 2003:1015.

23 Senaste lydelse 2005:607.

background image

6

SFS 2007:924

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

40 §

24 Den som vill ta del av stöd ska samråda med Arbetsförmedlingen

innan han eller hon vidtar den åtgärd som innebär en kostnad. Om detta inte
sker lämnas stöd endast om det finns synnerliga skäl för det. Arbetsförmed-
lingen ska i sådant fall ange vad de synnerliga skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för beslutet.

41 § Arbetsförmedlingen ser till att stöd enligt denna förordning används
på föreskrivet sätt. Den som fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den
Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de
uppgifter som behövs för granskningen.

42 §

25 Om någon har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska det som

mottagaren har fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska återbeta-
las får dras av från stödbelopp som den återbetalningsskyldige därefter har
rätt till. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen helt eller delvis
befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten. Arbetsför-
medlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och doku-
mentera den information som ligger till grund för beslutet.

Omprövning m.m.

43 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas
hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

43 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte över-
klagas.

44 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. Bestämmelser som berör statsför-
valtningen meddelas efter samråd med Arbetsgivarverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

24 Senaste lydelse 2005:607.

25 Senaste lydelse 2005:607.