SFS 2007:926 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 6, 11, 17, 19 och 22 §§ förordningen

(2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten ska ha följande lydelse.

2 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om begränsningar av de
ändamål som anges i 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgif-
ter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

3 §

1 För ändamål som avses i 4 § 1 och 5 lagen (2002:546) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga
om arbetssökande och andra personer som omfattas av verksamheten endast
följande personuppgifter behandlas:

1. namn, personnummer eller samordningsnummer, adress, e-postadress,

telefonnummer och andra identifieringsuppgifter,

2. medborgarskap och kod för medborgarskap eller födelseland,
3. uppgifter om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa,
4. arbets- och uppehållstillstånd,
5. uppgifter om sökt arbete, önskemål om arbetstid och arbetets varaktig-

het och belägenhet, körkort och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfaren-
het och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens samt andra uppgifter som
underlättar vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Ar-

betsförmedlingen,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av

program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i ar-
betsmarknadspolitiska program, om de tidsperioder utbetalningarna avser
och om samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om anvisning till arbete och resultatet av gjorda anvisningar,

samt

9. uppgifter som behövs inför ett beslut om stöd för nystartsjobb.

1 Senaste lydelse 2006:1483.

SFS 2007:926

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:926

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 §

2 För ändamål som avses i 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får namn, per-
sonnummer eller samordningsnummer, adress, e-postadress och telefon-
nummer behandlas. Därutöver får de personuppgifter behandlas som fram-
går av

1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, och
3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten.

Vidare får uppgifter om tidpunkter vid kontakt med Arbetsförmedlingen

samt de tekniska och administrativa uppgifter som har samband med uppgif-
terna behandlas.

11 § Arbetsförmedlingen får efter samråd med Datainspektionen meddela
ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får be-
handlas i en arbetsmarknadspolitisk databas samt om vilka koder som får an-
vändas för medborgarskap och arbetshandikapp.

17 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om vilka personkatego-
rier inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina arbetsuppgifter får ha
direktåtkomst till personuppgifter.

19 § Arbetsförmedlingen får efter samråd med Datainspektionen meddela
föreskrifter om ytterligare begränsningar av de sökbegrepp som får använ-
das.

22 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:136.