SFS 2007:927 Förordning om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

070927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:623) om
arbetsplatsintroduktion;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:623) om arbets-

platsintroduktion

dels att nuvarande 7 § ska betecknas 8 §,
dels att 2, 6 och den nya 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande ly-

delse.

2 §

1 Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad arbetsför-

medlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av
svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i in-
ledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en an-
ställning.

Arbetsförmedlingen utser den specialutbildade arbetsförmedlaren.

6 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

7 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos
myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som be-
slutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överkla-
gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 2007:179.

SFS 2007:927

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:927

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)