SFS 2007:928 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

070928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att i 3 a och 5 §§ förordningen (2003:766) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

1 orden

⬝Länsarbetsnämnder⬝ och ⬝Arbetsmarknadsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Ar-
betsförmedlingen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
3 a § 2005:535
5 § 2007:818.

SFS 2007:928

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007