SFS 2007:929 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

070929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 a kap. 1 och 5 §§, 4 kap. 18 §, 5 kap. 2, 5–7,

12 och 13 §§, 8 kap. 13 § samt rubriken närmast före 5 kap. 5 § utlännings-
förordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

3 a kap.

1 §

1 En medborgare i en EES-stat som har uppehållsrätt som arbetstagare

eller egen företagare enligt 3 a kap. 3 § 1 utlänningslagen (2005:716), behål-
ler sin uppehållsrätt även om han eller hon drabbas av tillfällig arbetsoför-
måga på grund av sjukdom eller olycksfall. Detsamma gäller om han eller
hon är ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig
som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.

En sådan arbetstagare som avses i första stycket, som haft en tidsbegrän-

sad anställning på mindre än ett år, behåller sin uppehållsrätt i sex månader
efter det att han eller hon fullgjort sin anställning om han eller hon är ofrivil-
ligt arbetslös och har anmält sig som arbetssökande vid den offentliga ar-
betsförmedlingen. Detsamma gäller en sådan arbetstagare som avses i första
stycket som har blivit ofrivilligt arbetslös under de första tolv månaderna av
en anställning och har anmält sig som arbetssökande vid den offentliga ar-
betsförmedlingen.

En sådan arbetstagare eller egen företagare som avses i första stycket som

inleder en yrkesutbildning behåller sin uppehållsrätt. Om personen inte är
ofrivilligt arbetslös ska han eller hon anses som arbetstagare eller egen före-
tagare endast om yrkesutbildningen har samband med den tidigare syssel-
sättningen.

5 §

2 En EES-medborgare som är arbetstagare eller egen företagare och

som upphör att arbeta i Sverige har permanent uppehållsrätt, även om han
eller hon inte har vistats här under en fortlöpande period av fem år, om han
eller hon,

1. när han eller hon upphör att arbeta har arbetat i Sverige under de tolv

föregående månaderna och fortlöpande har vistats i Sverige i minst tre år,
samt fyllt 60 år eller, såvitt gäller arbetstagare, fått pension i förtid i sam-
band med att arbetet upphör,

1 Senaste lydelse 2006:262.

2 Senaste lydelse 2006:262.

SFS 2007:929

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:929

2. slutar sitt arbete på grund av en permanent arbetsoförmåga och fortlö-

pande har vistats i Sverige i mer än två år,

3. slutar sitt arbete på grund av en arbetsskada som berättigar till en för-

mån som helt eller delvis betalas av en svensk institution, eller

4. efter minst tre års fortlöpande verksamhet och vistelse i Sverige, har

fortsatt att arbeta i en annan EES-stat och behållit sin bostad i Sverige till
vilken han eller hon återvänt minst en gång i veckan, och den sammanlagda
yrkesverksamma tiden uppgår till fem år.

Om en sådan situation som avses i första stycket 1 eller 2 inträffar efter

minst tre års fortlöpande yrkesverksamhet och vistelse i Sverige ska yrkes-
verksamma perioder i den andra staten räknas som om de tillbringats i
Sverige.

Perioder av ofrivillig arbetslöshet som registrerats av Arbetsförmedlingen

eller perioder av ofrivilliga avbrott i arbetet eller frånvaro från eller upphö-
rande av yrkesverksamheten som beror på sjukdom eller olycksfall, ska an-
ses som yrkesverksamma perioder.

Villkoren som avser vistelsens och verksamhetens längd i första stycket 1

och villkoret som avser vistelsens längd i första stycket 2 ska inte tillämpas
om arbetstagarens eller den egna företagarens make, sambo eller registre-
rade partner är svensk medborgare.

4 kap.

18 §

3 Uppehållstillstånd får återkallas för en sådan utlänning som avses i

9 § första stycket och som grundar sin rätt till vistelse här på avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan om fri rörlighet för personer, om utlänningen inte försörjer sig
eller annars saknar egna medel för sitt uppehälle här. Detsamma gäller tred-
jelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat
och som beviljats uppehållstillstånd här. Detta gäller utöver vad som före-
skrivs i 7 kap. 1–6 §§ utlänningslagen (2005:716).

Uppehållstillstånd för en utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 §

utlänningslagen är familjemedlem till en medborgare i Schweiz eller en tred-
jelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat får
återkallas, om anknytningen till medborgaren i Schweiz eller till tredjelands-
medborgaren bryts och familjemedlemmen inte har rätt att stanna i Sverige
på någon annan grund.

Arbetstagare som avses i 9 § första stycket 1 ska inte få sitt uppehållstill-

stånd återkallat enbart därför att han eller hon antingen inte längre är anställd
på grund av att han eller hon är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av
sjukdom eller olycksfall, eller han eller hon är ofrivilligt arbetslös och detta
bekräftas av Arbetsförmedlingen.

5 kap.

2 §

4 Utöver vad som sägs i 1 § gäller undantag från kravet på arbetstill-

stånd i följande fall.

3 Senaste lydelse 2007:147.

4 Senaste lydelse 2006:262.

background image

3

SFS 2007:929

1. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd

som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker
landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

2. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd

som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en forskare eller lärare inom den högre utbildningen, som har kallats hit för
forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår, för en utlänning som är bosatt i

en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om
utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett
företag i det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i
samband med en entreprenad eller liknande.

5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk in-

struktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. För den tid som uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har be-

viljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 §, samt för den som har haft sådant
uppehållstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltighetsti-
den för tillståndet ansöker om förlängning till dess tillståndsfrågan har av-
gjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet
har vunnit laga kraft.

7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt en-

gagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbild-
ningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsut-
sändning.

8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånaders-

period för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turné-
personal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns
angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migra-
tionsverket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besö-
ker Sverige för att delta i internationella tävlingar.

10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillfälligt i Sverige.

Vidare är en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i

Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på
järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik undantagen från kravet på ar-
betstillstånd.

Samråd med Arbetsförmedlingen

5 § I ett ärende om arbetstillstånd ska Migrationsverket samråda med Ar-
betsförmedlingen, om inte ansökningen ska avslås.

6 § Migrationsverket får utan samråd enligt 5 § meddela arbetstillstånd

1. för högst en månad för konstnärliga yrkesutövare som besöker landet

för gästspel,

background image

4

SFS 2007:929

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. om Migrationsverket vid prövningen följer de riktlinjer som enligt 12 §

utfärdats av Arbetsförmedlingen, eller

3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till längden av den tid utlän-

ningen har vistats här, hans eller hennes personliga förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt.

7 § Har samråd skett enligt 5 § och är ärendet av principiell betydelse eller
annars av större vikt, ska Arbetsförmedlingen lämna sammanslutningar av
arbetsgivare respektive arbetstagare inom det verksamhetsområde som till-
ståndet avser tillfälle att yttra sig.

12 § Arbetsförmedlingen ska besluta om riktlinjer för bedömningen av
ärenden om arbetstillstånd. Sammanslutningar av arbetsgivare respektive ar-
betstagare ska få tillfälle att yttra sig innan riktlinjer utfärdas.

13 § Migrationsverket får efter att ha hört Arbetsförmedlingen och Reger-
ingskansliet (Utrikesdepartementet) meddela föreskrifter att en svensk be-
skickning eller ett svenskt konsulat får bevilja arbetstillstånd.

Migrationsverket får meddela föreskrifter om att Arbetsförmedlingen får

besluta om arbetstillstånd.

8 kap.

13 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga
om

1. pass och resedokument av Migrationsverket,
2. arbetstillstånd av Migrationsverket efter att ha hört Arbetsförmed-

lingen, Rikspolisstyrelsen och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),

3. ärenden om visering eller uppehållstillstånd som handläggs av Rege-

ringskansliet (Utrikesdepartementet) av Regeringskansliet,

4. andra tillståndsärenden av Migrationsverket efter att ha hört Rikspolis-

styrelsen eller, när det gäller svenska utlandsmyndigheters eller andra organs
handläggning av ärendena, efter att ha hört med Regeringskansliet (Utrikes-
departementet),

5. inrese- och utresekontroll samt polismyndigheters uppgifter i andra fall

än som avses i 1–4 av Rikspolisstyrelsen,

6. Tullverkets åligganden av Rikspolisstyrelsen efter att ha hört Tullver-

ket,

7. Kustbevakningens åligganden av Rikspolisstyrelsen efter att ha hört

Kustbevakningen,

8. underrättelse enligt 7 kap. 1 § av Rikspolisstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)