SFS 2007:930 Förordning om ändring i förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

070930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:396) om
försöksverksamhet med särskilda
arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända
invandrare;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:396) om försöks-

verksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända
invandrare

dels att nuvarande 6 § ska betecknas 6 a §,
dels att 1,

2,

3–5,

den

nya

6

a

och

7

§§ samt rubriken närmast före

nuvarande 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande ly-

delse.

1 §

1 Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet

med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare.
Försöksverksamheten syftar till att få till stånd en tidig etablering på arbets-
marknaden för nyanlända invandrare i yrkesverksam ålder som beviljats
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas av Arbetsförmedlingen i samverkan med

vissa kommuner och andra aktörer till och med den 1 juli 2008.

2 § Försöksverksamheten ska bestå av individuellt anpassade arbetsmark-
nadspolitiska aktiviteter, såsom bedömning av yrkeskompetens och annan
validering av kunskaper och kompetens, aktivt arbetssökande, förberedande
utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetslivsinriktad
rehabilitering, som anordnas parallellt med svenskundervisning för invand-
rare (sfi) och annan lämplig verksamhet.

Arbetsförmedlingen svarar för de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna

samt samordnar verksamheten. Kommunerna svarar för undervisningen i
svenska.

3 § Försöksverksamheten omfattar personer som är bosatta i Stockholms,
Kronobergs eller Skåne län enligt vad Arbetsförmedlingen närmare bestäm-
mer.

1 Senaste lydelse 2006:1484.

SFS 2007:930

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:930

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 § Arbetsförmedlingen prövar frågor om anvisningar till försöksverksam-
heten. En anvisning ska gälla under längst tolv månader och normalt göras
inom tre månader efter det att den enskilde beviljats permanent uppehållstill-
stånd. Anvisningen ska avse verksamhet på heltid eller under den tid som
motsvarar deltagarens arbetsutbud.

En anvisning ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att

den får göras endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett över-
gripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Anvisningen ska också vara
lämplig ur ett integrationspolitiskt perspektiv.

Anvisningen ska återkallas om den enskilde missköter sig, stör verksam-

heten eller det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse. Anvisningen får
också återkallas om den enskilde får ett arbete.

5 § I lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och
vissa andra utlänningar och socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser
om försörjningsstöd och annat ekonomiskt stöd till den enskilde som inte
lämnas av Arbetsförmedlingen. Aktivitetsstöd lämnas inte till den som deltar
i aktiviteterna.

Arbetsförmedlingen ska ge kommunen det underlag kommunen behöver

för att pröva ärenden om ekonomiskt stöd.

Omprövning m.m.

6 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos
myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som be-
slutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

6 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överkla-
gas.

7 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av 1–4 §§ och 5 § andra stycket denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;