SFS 2007:931 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

070931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb

dels att nuvarande 20 § ska betecknas 20 a §,
dels att 13, 15, 17, 18, 19, den nya 20 a och 21 §§ samt rubriken närmast

före nuvarande 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 §, av följande ly-

delse.

13 § Beslut om stöd för nystartsjobb fattas av Arbetsförmedlingen.

15 § Den arbetssökande ska till Arbetsförmedlingen ge in ett underlag som
visar att han eller hon är kvalificerad för nystartsjobb.

17 § Stöd för nystartsjobb tillgodoförs en arbetsgivare genom kreditering
på ett sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren enligt
3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för

krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att

underlag enligt 18 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället
krediteras den 17.

18 § En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för be-
räkning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska
lämnas inom sextio dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Lämnas
inte underlaget inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätten till det stödbe-
loppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från

skyldigheten att lämna underlag inom sextio dagar.

19 § Arbetsförmedlingen ska se till att lämnade stöd för nystartsjobb an-
vänds på föreskrivet sätt. Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbets-
förmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

SFS 2007:931

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:931

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om en arbetsgivare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska det

som arbetsgivaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska beta-
las tillbaka får dras av från stödbelopp som arbetsgivaren därefter har rätt
till.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen helt eller delvis befria

arbetsgivaren från återbetalningsskyldigheten. Arbetsförmedlingen ska i så-
dant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den informa-
tion som ligger till grund för beslutet.

Omprövning m.m.

20 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas
hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

20 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt
16 §, 18 § första stycket och 19 § andra stycket får dock inte överklagas.

21 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)