SFS 2007:931 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

070931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LPJOGH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LPJOFG+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJOFF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1481) om st�d f�r <br/>nystartsjobb;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:1481) om st�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nystartsjobb </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i> att nuvarande 20 � ska betecknas 20 a �, <br/><i>dels</i> att 13, 15, 17, 18, 19, den nya 20 a och 21 �� samt rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re nuvarande 20 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 20 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 � </b>Beslut om st�d f�r nystartsjobb fattas av Arbetsf�rmedlingen. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>15 � </b>Den arbetss�kande ska till Arbetsf�rmedlingen ge in ett underlag som<br/>visar att han eller hon �r kvalificerad f�r nystartsjobb. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>17 � </b>St�d f�r nystartsjobb tillgodof�rs en arbetsgivare genom kreditering<br/>p� ett s�dant skattekonto som har uppr�ttats f�r arbetsgivaren enligt<br/>3 kap. 5 � skattebetalningslagen (1997:483). </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsf�rmedlingen ska l�mna Skatteverket de uppgifter som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">krediteringen. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">St�det krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i m�naden efter det att</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">underlag enligt 18 � inkommit, med undantag f�r januari d� st�det i st�llet<br/>krediteras den 17. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>18 � </b>En arbetsgivare ska l�mna underlag till Arbetsf�rmedlingen f�r be-<br/>r�kning av det st�dbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska<br/>l�mnas inom sextio dagar efter den arbetsm�nad som st�det avser. L�mnas<br/>inte underlaget inom denna tid f�rlorar arbetsgivaren r�tten till det st�dbe-<br/>loppet. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l f�r Arbetsf�rmedlingen medge undantag fr�n</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skyldigheten att l�mna underlag inom sextio dagar. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>19 � </b>Arbetsf�rmedlingen ska se till att l�mnade st�d f�r nystartsjobb an-<br/>v�nds p� f�reskrivet s�tt. Den arbetsgivare som har f�tt st�d ska ge Arbets-<br/>f�rmedlingen eller den som Arbetsf�rmedlingen utser tillf�lle att granska<br/>verksamheten och l�mna de uppgifter som beh�vs f�r granskningen. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:931</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:931</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en arbetsgivare har f�tt st�d utan att vara ber�ttigad till det, ska det</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">som arbetsgivaren f�tt f�r mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska beta-<br/>las tillbaka f�r dras av fr�n st�dbelopp som arbetsgivaren d�refter har r�tt<br/>till. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r Arbetsf�rmedlingen helt eller delvis befria</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">arbetsgivaren fr�n �terbetalningsskyldigheten. Arbetsf�rmedlingen ska i s�-<br/>dant fall ange vad de s�rskilda sk�len best�r i och dokumentera den informa-<br/>tion som ligger till grund f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ompr�vning m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>20 �</b> Arbetsf�rmedlingens beslut enligt denna f�rordning ska ompr�vas<br/>hos myndighetens centrala enhet f�r ompr�vning, om det beg�rs av den som<br/>beslutet ang�r. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En beg�ran om ompr�vning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">Arbetsf�rmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor fr�n den dag<br/>d� den som beg�r ompr�vning fick del av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>20 a �</b> I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-<br/>klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt<br/>16 �, 18 � f�rsta stycket och 19 � andra stycket f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>21 �</b> Arbetsf�rmedlingen f�r meddela de n�rmare f�reskrifter som beh�vs<br/>f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1481) om st�d f�r
nystartsjobb;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:1481) om st�d f�r

nystartsjobb

dels att nuvarande 20 � ska betecknas 20 a �,
dels att 13, 15, 17, 18, 19, den nya 20 a och 21 �� samt rubriken n�rmast

f�re nuvarande 20 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 20 �, av f�ljande ly-

delse.

13 � Beslut om st�d f�r nystartsjobb fattas av Arbetsf�rmedlingen.

15 � Den arbetss�kande ska till Arbetsf�rmedlingen ge in ett underlag som
visar att han eller hon �r kvalificerad f�r nystartsjobb.

17 � St�d f�r nystartsjobb tillgodof�rs en arbetsgivare genom kreditering
p� ett s�dant skattekonto som har uppr�ttats f�r arbetsgivaren enligt
3 kap. 5 � skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsf�rmedlingen ska l�mna Skatteverket de uppgifter som beh�vs f�r

krediteringen.

St�det krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i m�naden efter det att

underlag enligt 18 � inkommit, med undantag f�r januari d� st�det i st�llet
krediteras den 17.

18 � En arbetsgivare ska l�mna underlag till Arbetsf�rmedlingen f�r be-
r�kning av det st�dbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska
l�mnas inom sextio dagar efter den arbetsm�nad som st�det avser. L�mnas
inte underlaget inom denna tid f�rlorar arbetsgivaren r�tten till det st�dbe-
loppet.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r Arbetsf�rmedlingen medge undantag fr�n

skyldigheten att l�mna underlag inom sextio dagar.

19 � Arbetsf�rmedlingen ska se till att l�mnade st�d f�r nystartsjobb an-
v�nds p� f�reskrivet s�tt. Den arbetsgivare som har f�tt st�d ska ge Arbets-
f�rmedlingen eller den som Arbetsf�rmedlingen utser tillf�lle att granska
verksamheten och l�mna de uppgifter som beh�vs f�r granskningen.

SFS 2007:931

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:931

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Om en arbetsgivare har f�tt st�d utan att vara ber�ttigad till det, ska det

som arbetsgivaren f�tt f�r mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska beta-
las tillbaka f�r dras av fr�n st�dbelopp som arbetsgivaren d�refter har r�tt
till.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r Arbetsf�rmedlingen helt eller delvis befria

arbetsgivaren fr�n �terbetalningsskyldigheten. Arbetsf�rmedlingen ska i s�-
dant fall ange vad de s�rskilda sk�len best�r i och dokumentera den informa-
tion som ligger till grund f�r beslutet.

Ompr�vning m.m.

20 � Arbetsf�rmedlingens beslut enligt denna f�rordning ska ompr�vas
hos myndighetens centrala enhet f�r ompr�vning, om det beg�rs av den som
beslutet ang�r.

En beg�ran om ompr�vning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsf�rmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor fr�n den dag
d� den som beg�r ompr�vning fick del av beslutet.

20 a � I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-
klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt
16 �, 18 � f�rsta stycket och 19 � andra stycket f�r dock inte �verklagas.

21 � Arbetsf�rmedlingen f�r meddela de n�rmare f�reskrifter som beh�vs
f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;