SFS 2007:932 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

070932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

dels att nuvarande 22 § ska betecknas 22 a §,
dels att 2, 3, 9–12, 18–21, den nya 22 a och 23 §§ samt rubriken närmast

före nuvarande 22 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 §, av följande ly-

delse.

2 §

1 Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmed-

lingen

1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin po-

sition på arbetsmarknaden, och

2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som

överenskommits i den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt
6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

3 §

2 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som

anvisas erbjuds att ta del av programmet. Inom ramen för programmet kan
den enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

9 § Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får
anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om ar-
betspraktik med. Arbetspraktik får pågå under längst sex månader.

10 § Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbets-
plats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår
överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under
längst sex månader.

11 § Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbets-
plats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbets-

1 Senaste lydelse 2007:815.

2 Senaste lydelse 2007:815.

SFS 2007:932

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:932

träning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskom-
melse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande
över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får
pågå under längst tolv månader.

12 § Insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin får genomföras i Arbets-
förmedlingens regi eller upphandlas.

18 § Ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till den som anordnar ar-
betsträning eller förstärkt arbetsträning. Arbetsförmedlingen beslutar om
och betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till privata arbetsgivare el-

ler offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmed-
lingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas i den be-
märkelse som framgår av artikel 87.1 i fördraget om upprättande av Europe-
iska gemenskapen.

19 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning an-
vänds på föreskrivet sätt.

20 § Om en arbetsgivare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska
Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket.
Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli
att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till
grund för beslutet.

21 § Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning
av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om åter-
kallande av anvisningar till programmet.

Omprövning m.m.

22 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas
hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

22 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte över-
klagas.

23 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

background image

3

SFS 2007:932

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007